Subvenciones para promocionar actividades de educación no reglada, organizadas por centros escolares o asociaciones de madres y padres de Oiartzun, 2019-20

EPEA

Dirulaguntza deialdi hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, hilabete bateko epean aurkeztu beharko dira eskaerak.

HELBURUA

2019-2020 ikasturtean Oiartzungo ikastetxe edo guraso elkarteek antolatutako hezkuntza arautuz kanpoko ekintzak sustatzea.

Bi dirulaguntza mota arautzen ditu ebazpen honek:

 • Ikastetxe edo guraso elkarteek antolatutako hezkuntza arautuz kanpoko jarduera programa, ikastaro edo tailerrak.
 • Ikasturte amaierako jaialdien antolaketarako dirulaguntzak.

PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA, LEKUA ETA MODUA

Eskaerak Udaleko Erregistro Nagusian aurkeztu behar dira dirulaguntza deialdi hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita hilabete bateko epean.

DIRU LAGUNTZEN ZENBATEKOA

Dirulaguntza hauek ordaintzeko, (eskolorduz kanpokoak + ikastetxe jaialdiak) guztira, 13.000 € euroko izendapena eginda dago, Oiartzungo Udalaren 2020 urteko aurrekontuko 1 0602.481.326.00.01.2020 eta 1 0603.481.326.00.01.2020 zenbakidun partiden  kontura.

Diru laguntza hauekin ekitzaren aurrekontuaren %100 lagundu ahal izango da, baina zenbatekoak ezin du inola ere gainditu diruz lagundutako jardueraren kostua, ez berak bakarrik, ez beste diru laguntza, bestelako laguntza, sarrera edo baliabide batzuekin batera.

DEIALDIAREN ARAUDIA

Ikastetxe edo guraso elkarteek antolatutako hezkuntza arautuz kanpoko ekintzak sustatzeko laguntzen oinarriak.

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

 1. Eskaera orokorra. (PDF)
 2. Erakunde eskatzailearen pertsona arduradunaren edo ordezkariaren NANaren fotokopia.
 3. Erakunde eskatzailearen IFZaren fotokopia, hala badagokio.
 4. Eskaera egiten duen elkarte, erakundeak edo interesatuak kontu korronte bat ireki duela egiaztatzen duen banketxearen edo aurrezki kutxaren ziurtagiria.
 5. Diruz lagundu izan nahi duen proiektuaren, jardueraren edo programaren txosten originala, erakunde eskatzailearen organo eskudunak onartua. I. Eranskina.
 6. Programaren gastuen (kontzeptua eta zenbatekoa) eta sarreren (jatorria eta zenbatekoa) aurrekontua. II. Eranskina.
 7. Zinpeko aitorpena. III. Eranskina. 

KONTAKTUA

Kultura Saila, Donibane kalea 11, bibliotekako 2. solairua (08:00-14:30).

kultura@oiartzun.eus

943 49 10 34

 


OBJETIVO

Promocionar actividades de educación no reglada, organizadas por centros escolares o asociaciones de madres y padres de Oiartzun, en el curso 2019-2020.

Concretamente, existen dos tipos de subvenciones:

 • Programas de actividades, cursos o talleres de educación no reglada organizados por centros escolares o asociaciones de madres y padres.
 • Subvenciones para organizar fiestas de fin de curso.

PLAZO, MODO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes se deberán presentar en el registro general del ayuntamiento mediante los formularios dispuestos para ello, en un plazo de un mes, a partir de la fecha siguiente a la de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES

Para el pago de estas subvenciones (actividades extraescolares + fiestas de fin de curso) están estipulados 13000 € en las partidas 1 0602.481.326.00.01.2020 y 1 0603.481.326.00.01.2020  del presupuesto municipal de 2020 del Ayuntamiento de Oiartzun.

Con estas ayudas se podrá subvencionar el 100% de la actividad, pero la cuantía de la ayuda no podrá superar en ningún caso el coste total de la actividad, ni únicamente con esta ayuda ni con otras ayudas o ingresos.

NORMATIVA DE LA CONVOCATORIA

Normativa

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

 1. Formulario de petición general. (PDF)
 2. Fotocopia del DNI de la persona responsable o representante de la entidad solicitante. 
 3. Fotocopia, en su caso, del NIF de la entidad solicitante
 4. Acreditación de la titularidad de la cuenta corriente.
 5. Original del proyecto, actividad o programa que se pretende sea subvencionado, aprobado por el órgano competente de la entidad solicitante. Anexo I. (DOC) (DOC)
 6. Presupuesto de gastos (conceptos e importes) y de ingresos (procedencia e importe) del programa. Anexo II. (DOC)
 7. Declaración jurada. Anexo III. (DOC)

CONTACTO

Kultura Saila, Donibane kalea 11, bibliotekako 2. solairua (08:00-14:30).

kultura@oiartzun.eus

943 49 10 34