ADMINISTRARIRAKO LAU LANPOSTUEKIKO DEIALDIA

Ikus alboan:

- Oinarriak. 

- Akats zuzenketa.

- Onartuen eta baztertuen zerrenda.

GAITEGI OROKORREKO 15. GAIA EGUNERATZEA

3/2018 Lege Organikoak 15/1999 Lege Organikoa baliogabetu du, eta Oinarrietan aipatzen diren II. Titulua eta IV. Tituluaren I. Kapituluaren ordez, 3/2018 L.O.-ko II. Titulua (4. artikulutik 10. artikulura, hots irizpideak) eta IV. Titulua (19. artikulutik 27.era, hots tratamendu-jarduerak ) ulertu behar da.

GIZARTE-ONGIZATE ZERBITZUKO ADMINISTRARI LANPOSTUAREKIKO GAITEGI ESPEZIFIKOKO 10. GAIA EGUNERATZEA

3/2018 Lege Organikoaren eraginez, Gaitegi Espezifikoko 10. gaian, honakoa esan behar du: abenduaren 5eko, 3/2018 Lege Organikoa, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa: Pertsonen Eskubideak (11.etik 18. artikulura).

IRAGARKIA

Administrarien 4 plaza betetzeko lehiaketa-oposizioaren onartu eta baztertuen zerrenda onesteko argitaratzen duen 2019ko urtarrilaren 11ko  Alkatetzaren  Ebazpena.

Lehiaketa-Oposizioko sistema bidez Administrarien 4 plaza betetzeko deialdiari dagokiolarik, Toki-Jaurbidearen Araudiak ematen dizkidan ahalmenen egikaritzan, ERABAKI DUT:

Ebazpen honen I Eranskinean agertzen den onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda onartzea.

Behin-behineko zerrenda horren aurka interesatuek erreklamazioak aurkez ditzakete edota  hutsegiteak osatu, hala balitz 10 eguneko epean, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunetik hasita.

Behin-behineko zerrenda behin-betikotzat joko da erreklamazioak egiten ez badira. Egingo balira, berriz, behin betiko zerrenda onetsiko duen ebazpen berri batek onartu eta baztertuko ditu eta era berean, publiko egingo da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Korporazioaren iragarki taulan argitaratuz.

Oiartzun, 2019ko urtarrilaren 11a.

ALKATEAK