ADMINISTRAZIO BEREZIKO GOI MAILAKO TEKNIKARI PLAZA - KONTRATAZIOKO TEKNIKARIA-LETRADU

- DEIALDI MOTA: Lehiaketa-oposizioaren bidez eta aldi baterako enplegua egonkortzeko sistemaren bidez goi mailako teknikari plaza betetzeko deialdia.

- ONARPENA: 2022ko urtarrilaren 25eko Tokiko Gobernu Batzarra.

- GAOn ARGITALPENA: 2022/02/11, 28 zk.

- BOEn ARGITALPENA: 2022/02/21, 44.zk.

- IZENA EMATEKO EPEA:

  Hasiera data: 2022ko otsailaren 12tik 2022ko martxoaren 21era.

- BEHIN BEHINEKO ONARTUEN ETA BAZTERTUEN ZERRENDA: GAOn argitaratuta 2022/03/31, 62 zk. Erreklamazioa epea: 2022/04/01etik 2022/04/19ra (biak barne).

       PROBAK:

  • Oposizio faseko lehen ariketa (1.A) atala eta 1.B) atala): 2022/04/29, goizeko 8:30etan, Oiartzungo Udaletxean (Done Eztebe plaza, 1).

- BEHIN BETIKO ONARTUEN ETA BAZTERTUEN ZERRENDA.

Gaur onartu da behin betiko onartu eta baztertuen zerrenda.

- 1.A) azterketari dagokion erantzun zuzenen txantiloia argitaratzen da.

- 1.A) AZTERKETAREN BEHIN-BEHINEKO EMAITZAK

1.A) azterketaren behin-behineko emaitzak argitaratu dira.

Erreklamazio epea: 2022/05/03tik 2022/05/09ra, biak barne.

- 1.A) AZTERKETAREN BEHIN BETIKO EMAITZAK ETA 1.B) AZTERKETAREN BEHIN-BEHINEKO EMAITZAK

1.A) azterketaren behin betiko emaitzak eta 1.B) azterketaren behin-behineko emaitzak argitaratu dira.

1.b) azterketaren aurkako erreklamazio epea: 2022/05/12tik 2022/05/18ra, biak barne.

- 1. B) ARIKETAREN BEHIN-BEHINEKO EMAITZAK BEHIN BETIKO ONARTZEA ETA 2. ARIKETAREN BERRI EMATEA

Lehenengo probaren B) atalaren aurka erreklamaziorik aurkeztu ez denez behin betiko onetsi dira 1.B) ariketako behin-behineko emaitzak.

Gainditu ez duten hautagaiei jakinarazi erabaki honek ez diola amaiera ematen administrazio-bideari, eta gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Alkateari, hilabeteko epean, jakinarazpen hau web orrian argitaratu eta biharamunetik hasita.

Oposizioaldiko bigarren ariketa (praktikoa) 2022ko maiatzaren 31n egingo dela, goizeko 9:00etan, Oiartzungo Udaletxean (Done Eztebe plaza, 1).

- BIGARREN ARIKETAREN BEHIN-BEHINEKO EMAITZAK

Bigarren arikeatren behin-behineko emaitzak onartu eta argitaratu dira.

Bigarren ariketaren aurkako erreklamazio epea: 2022/06/13tik 2022/06/17ra, biak barne.

- BIGARREN ARIKETAREN BEHIN BETIKO EMAITZAK

Bigarren arikeatren behin betiko emaitzak onartu eta argitaratu dira.

Bestalde, merituak aurkezteko epea ireki da: 2022ko ekainaren 22tik 28ra, biak barne.

Epaimahaiak jarraian adierazten diren merezimenduak baloratuko ditu, eskaeran adierazi eta behar bezala egiaztatu badira. Erreferentzia izango da beti deialdian parte hartzeko eskaerak aurkezteko azken eguna.

1.Lanbide esperientzia:

10 puntu gehienez, 0,17 puntu hilabete oso bakoitzeko.    

Konputua egiteko, lan egindako aldiak batuko dira, eta behin batu ondoren, ez dira kontuan hartuko hilabetetik beherako zatiak. Ondorio horietarako, hilabetetzat hartuko da 30 egun naturaleko multzoa.

2.????Titulu akademiko ofizialak eta prestakuntza eta hobekuntza ikastaroak, deialdiko lanpostuaren berezko eginkizunekin zerikusia duten gaietan.

Deialdian parte hartzeko eskatzen ez diren tituluak baloratuko dira, bai eta unibertsitateetako berezko masterrak, graduondoak, diplomak eta tituluak ere, eta ikastaroak deialdiko lanpostua betetzeko duten erabilgarritasun mailaren arabera. Gehienez ere atal hau 10 punturekin baloratuko da.

Epaimahaiak baloratuko du alegatutako tituluen egokitasuna, bai eta horiei eman beharreko puntuazioa ere, eta ez du inoiz ere bi puntu gaindituko titulu bakoitzeko. 

Deialdiko lanpostuaren berezko eginkizunekin zerikusia duten gaiei buruzko prestakuntza- eta hobekuntza-ikastaroak baloratuko dira, edo lanpostua betetzeko behar diren trebetasunak dituztenak, betiere ikastaro bakoitzeko gutxienez 50 orduko iraupena izan badute, eta ordu bakoitza 0,002 koefizientearekin biderkatuko da.

Bosgarren oinarriari jarraiki merezimenduak horrela egiaztatu beharko dira: 

Administrazio Publikoren bateko esperientzia, hark eginiko ziurtagirien bidez egiaztatuko da. Honako hauek zehaztu beharko dira: enplegu harremana, betetako lanpostuaren izena, haren talde eta azpitalde edo kategoria profesionala, enplegu harremanaren iraupena, dedikazio ehunekoa eta egindako zereginak.

Oiartzungo Udalean izan bada, nahikoa izango da eskabidean adieraztea, eta izangaien espediente pertsonaletan jasotako datuen arabera baloratuko da.

Prestakuntza ikastaroei buruzko merezimendua frogatzeko, aurkezten den dokumentazioan ikastaroen iraupena zehaztu beharko da, ordu edo egunetan, bestela ez da merezimendu hori baloratuko. Egunak egiaztatuz gero, 2 ordu zenbatuko dira egun bakoitzeko, salbu eta aurkeztutako agirietatik beste iraupen bat ondorioztatzen bada.

- LEHIAKETALDIKO BEHIN-BEHINEKO EMAITZAK

Argitaratzen dira lehiaketaldiaren behin-behineko emaitzak.

Erreklamazioak jartzeko epea: ekainaren 29tik uztailaren 12ra, biak barne.

- HAUTAKETA PROZESUAREN BEHIN BETIKO EMAITZAK ETA IZENDAPEN-PROPOSAMENA

Hautaketa-prozesuaren behin betiko emaitzak argitaratu dira, izendapen-proposamena egin da eta lan-poltsa onartu da.

Epaimahai Kalifikatzaileak hartutako erabakiaren aurka, ez diola amaiera ematen administrazio-bideari, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Alkateari, hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik hasita.

- HAUTAKETA PROZESUAREN ONDORIOZ SORTUTAKO LAN POLTSA

Argitaratzen da hautaketa prozesuaren ondorioz onartutako lan poltsa.