GUR-1C EREMUAN EGINDAKO BORONDATEZKO BIRPARTZELATZEAREN BEHIN BETIKO ONARPENA ETA ESKRITURA PUBLIKOA BERRESTEA / APROBACIÓN DEFINITIVA DE REPARCELACIÓN VOLUNTARIA REALIZADA EN LA ZONA GUR-1C Y RATIFICACIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA.

Tokiko Gobernu Batzarrak 2020/12/10ean emandako ebazpenaren bidez, behin betikoz onetsi zen Gurutze auzoko GUR-1C exekuzio unitatea borondatez birzatitzeko proiektua. Argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan.

 

“GUR-1C eremuan egindako borondatezko birpartzelatzeaREN BEHIN BETIKO ONARPENA eta eskritura PUBLIKOA berrestea.

 

Oiartzungo udal Tokiko Gobernu Batzarrak, 2020ko urriaren 27an, Gurutze auzoko GUR-1C eremuan borondatezko birpartzelazioa egiteko proiektua onartu zuen.

Ondoren, 2020ko azaroaren 5ean, Miguel Angel Sanchez Ferrer Notarioaren aurrean, bere Protokoloko 2.078 zenbaki pean, eskritura publikoa izenpetu zuten Udalak eta eremuko sustatzaile den Azpeitia Isasa S.L.k eta hau jendaurrean egon da hamabost egunez, 2020/11/17ko 220 zk.ko GAOean eta udalaren web orrialdean, ez duelarik inolako alegaziorik izan.

 

Beraz, honako akordioa hartzea onartu da:

LEHENA.- GUR-1C eremuaren borondatezko birpartzelazio proiektua behin-betikoz onartzea erabaki da eta horretarako egindako eskritura berrestea.

              BIGARRENA.- Jabetza Erregistrora inskribatu dadin bidali aurretik honako kopuruak ordaindu beharko dira:

              - Eraikigarritasun haztatuaren hazkuntzaren % 15: 122.707,71 €

              HIRUGARRENA.- Erabaki honi dagokion iragarkia ere Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta web orrian argitaratzea ere erabaki da.

              LAUGARRENA.- Bigarren ataleko ordainketa egiaztaturik eta erabaki bide administratiboan irmoa denean, Jabetza Erregistroan inskribatzeari ekitea.

              BOSTGARRENA.- Espediente hau tramitatzeari dagokion petxaren kontzeptuan 4740,82 € ordaindu beharko ditu.”

 

Eta Jabetza Erregistrora igortzea, Hirigintzako Kudeaketako Erregelamendua onartzen duen 3288/1978 E. Dekretuaren 115.2 artikuluaren arabera.”

 

Eta horren berri ematen dizuegu dagozkion ondorioetarako. Bestetik, administrazio-bidea amaitzen duen egintza horren aurka ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI-ERREKURTSOA aurkez dezakezu Administrazioarekiko Auzitarako Donostiako Epaitegian BI HILABETEKO epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita, administrazioarekiko auziak arautzen dituen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46. artikuluan ezarritakoaren arabera. Eta Administrazio Publikoen Prozedura Arrunta arautzen duen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 114. artikuluarekin bat etorriz.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz-zatian adierazitako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, BERRAZTERTZEKO  ERREKURTSOA aurkez diezaiokezu ebazpena eman zuen organoari HILABETEKO epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

Hori guztia, aurretik adierazitako urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. artikuluarekin bat etorriz, eta zure eskubideak babesteko egoki irizten dituzun egintza edo errekurtsoak aurkezteari kalterik egin gabe.

Oiartzunen, 2020ko abenduaren 10ean

Udal Idazkariak,

Jarraitu irakurtzen

Zarata eta Dardaretatik Babesteko udal ordenantza idatzi AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA

Oiartzungo udalerrian 2012ko urriaren 16ko 213/2012 Dekretuak, Euskadiko Autonomia Erkidegoko kutsadura akustikuari buruzkoaren 6.artikuluan jasotzen diren eskumenak arautzea da zarata eta dardaretatik babesteko udal ordenantzaren helburua.

 

Jarraitu irakurtzen

2017. urterako Zerga Ordenantzaren behin behineko onarpena

Gai bakoi­tza­ren espedientean jaso­tzen diren azterketa eta jarduera egokiak egin ondoren, Udal ­Batzak, 2016ko irailaren 28an egindako bileran, gehiengoaren aldeko botoz, 2017 urterako Udal Zerga Ordenan­tzak alda­tzea onartu du.

Jarraitu irakurtzen

Hondakin, ur eta estolderiaren 2016ko tasen salbuespen eskaria egiteko epea zabalik

BIZILAGUN GUZTIEI JAKINARAZTEN ZAIE, ZABOR, UR ETA ESTOLDERIARI BURUZKO 2016KO TASEN ORDAINKETAREN SALBUESPENA LORTZEKO ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA IREKI DELA

 

Jarraitu irakurtzen

LAN-3 - Lanbarrengaina eremuari buruzko Hitzarmen Urbanistikoa

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoru eta Hirigintzari buruzkoa den ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 7. Xedapen Gehigarriaren 8. paragrafoan xedatzen denaren arabera, 2015eko azaroaren 25eko Udal Osoko Bilkurak hartutako akordioaren bidez ebatzi da, Oiartzungo Udala eta Inmogroup Grupo Inmobiliario y Promoción Urbana SL eta Construcciones Amenabar, SA artean izenpetutako hirigintzako hitzarmena jendaurreko erakusketan jartzea, 20 eguneko epean zehar. Helburu horrekin hitzar meneko aurrekari eta klausulak argitaratzen dira, dagozkion alegazioak aurkeztu ahal izan daitezen.

Jarraitu irakurtzen