Altzibar auzoko ALT-6 Altzibar Mendebaldea arearen Hiri Antolamenduko Plan Berezia”ri hasierako onarpena

Oiartzungo Udalaren Tokiko Gobernu Batzarrak, 2020ko urtarrilaren 28an egindako bilkuran, ARBAISENEA, S.L. enpresak aurkeztu eta Blas Urbizu arkitektoak idatzitako “Altzibar auzoko ALT-6 Altzibar Mendebaldea arearen Hiri Antolamenduko Plan Berezia”ri haserako onarpena ematea erabaki zuen.

Interesatuek egokitzat jotzen dituzten alegazioak aurkez ahal ditzaten Proiektua eta bere espedientea berrogei eta bost (45) eguneko epean jendaurrean jartzen dira, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren hurrengotik kontatzen hasita.

Oiartzunen, 2020ko otsailaren 7an.

Jarraitu irakurtzen

LUR MUGAKETA HASTEKO ERABAKIA - Acuerdo iniciatorio de deslinde

Udalbatzak, 2019ko abenduaren 19an egindako bilkuran, honako finkaren mugaketa espedienteari hasiera ematea erabaki zuen:

Herri bidearen soberakina, Juansendo kalea 6ko Aristegi etxearen (4655 finka), hegoaldetik; eta Juansendo kalea 2-4ko Aldabe etxearen (1399 eta 1661 finkak), iparraldetik, artean kokaturikoa. Ekialdetik Juansendo kalearekin eta mendebaldetik Aristegi etxe bereko finkarekin egiten du muga.

Mugaketa lanak: 2020ko apirilaren 2an, goizeko 09:00tan, hasiko dira.

Jendaurreratzea: Espedientea jendaurrean jarriko da Udal honetako idazkaritzako bulegoetan Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitalpena egin (2020ko urtarrilaren 8ko 4 zk.ko GAO) eta hurrengo hirurogei egunetan, beti ere mugaketa egunaren aurretik.

Erreklamazioak: Interesatuek beren eskubideen aldeko arrazoiak edota frogak, egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izago dituzte, mugaketa lanen hasiera baino 20 egun lehenago, ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretuaren bidez onartutako Toki Entitateen Ondasunen Arautegiaren 61. artikuluarekin adostasunean.

Oiartzunen, 2020ko urtarrilaren 8an.

 


 

Jarraitu irakurtzen

Zarata eta Dardaretatik Babesteko udal ordenantza idatzi AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA

Oiartzungo udalerrian 2012ko urriaren 16ko 213/2012 Dekretuak, Euskadiko Autonomia Erkidegoko kutsadura akustikuari buruzkoaren 6.artikuluan jasotzen diren eskumenak arautzea da zarata eta dardaretatik babesteko udal ordenantzaren helburua.

 

Jarraitu irakurtzen

LUR-MUGAKETAREN HASIERAKO IRAGARKIA - Anuncio de acuerdo iniciatorio de deslinde

Oiartzungo Udalbatzak, 2017ko ekainaren 28an egindako bilkuran, honako finkaren mugaketa espedienteari hasiera ematea erabaki zuen:

Udal jabegoko Jabetza Erregistroko 7948 zk.ko finka, UGA-3 eremuko gune libreen sistema orokorra izateko zesioan harturikoa eta helburu horrekin zatitutakoa, honako mugak dituena: Iparraldetik, Mendibil IIko jardun batunean eta Mendibilko "Ciudad Jardín" delakoan sarturiko zatituriko finka; Hegoaldetik, jatorrizko finka; Ekialdetik, Makutsoko lurrak eta ibaia; eta Mendebaldetik, ibaiarekin, Araneder Errotaren lurrak eta Artikutza eta Arditurriko meategiko trenbidea eta bide publikoa.

Mugaketa lanak, 2017ko urriaren 19, goizeko 09:00etan hasiko dira, hau da, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratu eta hirurogei eguneko epea amaituta.

Aipatu espedientea jendaurrean jarriko da Udal Idazkaritzako bulegoan Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitalpena egin eta hurrengo hirurogei egunetan, beti ere mugaketa egunaren aurretik.

Interesatuak, aztertu eta, bere eskubideen aldeko arrazoiak edota frogak, egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte mugaketa lanak hasi aurreko hogeigarren eguna arte, ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretuak onartutako Toki Erakundeen Ondare Araudiaren 6. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Oiartzun, 2017ko uztailaren 14a. Alkateak

 

Jarraitu irakurtzen

2017. urterako Zerga Ordenantzaren behin behineko onarpena

Gai bakoi­tza­ren espedientean jaso­tzen diren azterketa eta jarduera egokiak egin ondoren, Udal ­Batzak, 2016ko irailaren 28an egindako bileran, gehiengoaren aldeko botoz, 2017 urterako Udal Zerga Ordenan­tzak alda­tzea onartu du.

Jarraitu irakurtzen

Hondakin, ur eta estolderiaren 2016ko tasen salbuespen eskaria egiteko epea zabalik

BIZILAGUN GUZTIEI JAKINARAZTEN ZAIE, ZABOR, UR ETA ESTOLDERIARI BURUZKO 2016KO TASEN ORDAINKETAREN SALBUESPENA LORTZEKO ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA IREKI DELA

 

Jarraitu irakurtzen

LAN-3 - Lanbarrengaina eremuari buruzko Hitzarmen Urbanistikoa

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoru eta Hirigintzari buruzkoa den ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 7. Xedapen Gehigarriaren 8. paragrafoan xedatzen denaren arabera, 2015eko azaroaren 25eko Udal Osoko Bilkurak hartutako akordioaren bidez ebatzi da, Oiartzungo Udala eta Inmogroup Grupo Inmobiliario y Promoción Urbana SL eta Construcciones Amenabar, SA artean izenpetutako hirigintzako hitzarmena jendaurreko erakusketan jartzea, 20 eguneko epean zehar. Helburu horrekin hitzar meneko aurrekari eta klausulak argitaratzen dira, dagozkion alegazioak aurkeztu ahal izan daitezen.

Jarraitu irakurtzen