Gurutzeko GUR-1 C eremua borondatez birpartzelatzeko eskritura publikoa jendaurrean jartzea. / Información pública de la escritura pública de reparcelación voluntaria del ámbito GUR-1 C de Gurutze.

Tokiko Gobernu Batzarrak 2020ko urriaren 27an hartutako erabakiaren bidez, Oiartzungo Gurutze auzoko GUR-1 C eremua borondatez birpartzelatzeko proiektua onetsi zen, eta 2020ko azaroaren 5ean eskritura publikoa egin zen.

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatzeko premiazko neurriei buruzko ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuaren 10. artikuluan xedatutakoaren arabera, Errege Dekretu bidez onetsitako Hirigintza Kudeaketaren Erregelamenduaren 115. artikuluan ezarritakoaren arabera, Abuztuaren 25eko 3288/1978 Dekretuaren bidez jendaurrean jarri zen, hamabost egunez, 2020ko azaroaren 5ean Pasaiako Miguel A. Sánchez Ferrer notario jaunaren aurrean sinatutako eskritura publikoa, Azpeitia Isasa S.L.k aurkeztua Gurutzeko GUR-1 C eremua birpartzelatzeko, interesdunek egokiak iruditzen zaizkien alegazioak edo eragozpenak aurkez ditzaten, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 48.2 artikulua betez. Halaber, interesdunen eskura egongo da Udal honen egoitza elektronikoan.

Argitara ematen da, abuztuaren 25eko 3288/1978 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Lurzoruaren Araubideari eta Hiri Antolamenduari buruzko Legea garatu eta aplikatzeko Hirigintza Kudeaketaren Erregelamenduaren 115. artikuluak xedatzen duenaren ondorioetarako.

Oiartzunen, sinaduraren egunean

ALKATEAK,

Jarraitu irakurtzen

Zarata eta Dardaretatik Babesteko udal ordenantza idatzi AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA

Oiartzungo udalerrian 2012ko urriaren 16ko 213/2012 Dekretuak, Euskadiko Autonomia Erkidegoko kutsadura akustikuari buruzkoaren 6.artikuluan jasotzen diren eskumenak arautzea da zarata eta dardaretatik babesteko udal ordenantzaren helburua.

 

Jarraitu irakurtzen

2017. urterako Zerga Ordenantzaren behin behineko onarpena

Gai bakoi­tza­ren espedientean jaso­tzen diren azterketa eta jarduera egokiak egin ondoren, Udal ­Batzak, 2016ko irailaren 28an egindako bileran, gehiengoaren aldeko botoz, 2017 urterako Udal Zerga Ordenan­tzak alda­tzea onartu du.

Jarraitu irakurtzen

Hondakin, ur eta estolderiaren 2016ko tasen salbuespen eskaria egiteko epea zabalik

BIZILAGUN GUZTIEI JAKINARAZTEN ZAIE, ZABOR, UR ETA ESTOLDERIARI BURUZKO 2016KO TASEN ORDAINKETAREN SALBUESPENA LORTZEKO ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA IREKI DELA

 

Jarraitu irakurtzen

LAN-3 - Lanbarrengaina eremuari buruzko Hitzarmen Urbanistikoa

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoru eta Hirigintzari buruzkoa den ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 7. Xedapen Gehigarriaren 8. paragrafoan xedatzen denaren arabera, 2015eko azaroaren 25eko Udal Osoko Bilkurak hartutako akordioaren bidez ebatzi da, Oiartzungo Udala eta Inmogroup Grupo Inmobiliario y Promoción Urbana SL eta Construcciones Amenabar, SA artean izenpetutako hirigintzako hitzarmena jendaurreko erakusketan jartzea, 20 eguneko epean zehar. Helburu horrekin hitzar meneko aurrekari eta klausulak argitaratzen dira, dagozkion alegazioak aurkeztu ahal izan daitezen.

Jarraitu irakurtzen