Oiartzungo Madalensoro pilotalekuaren azpiko aparkalekuan libre dauden garaje plazak errentamenduan esleitzeko lehiaketa

Oiartzungo Udalak 2024ko martxoaren 15eko 2024/402 zenbakiko Alkatearen ebazpenaren bidez Madalensoro pilotalekuaren azpiko aparkalekuko 28, 39, 46 eta 47 zenbakiko lau garaje plazak errentamenduan esleitzeko lehiaketarako espedientea onartzea erabaki zuen, prozedura irekia jarraituz. Halaber, espedienteari hasiera ematearekin batera, kontratua araupetzeko Baldintza Ekonomiko-Administratibo Zehatzen Agiria onartzea ere erabaki zuen.

Honakoak dira kontratuaren ezaugarri nagusiak: 

  • Kontratuaren xedea: Oiartzungo Madalensoro pilotalekuaren azpiko aparkalekuan libre dauden garaje plazak errentamenduan esleitzea
  • Unitate sustatzailea: Obrak eta zerbitzuak
  • Kontratu mota: Pribatua
  • Balio zenbatetsia: 11.702,08 euro
  • Prezioa: Une bakoitzean indarrean dagoen Oiartzungo Udalaren zerga ordenantzan ezarritako tarifaren araberakoa. 2024ean, hilabeteko 50,44 eurokoa plaza bakoitzeko
  • Epea: 2028ko abenduaren 31ra arte
  • Behin betiko bermea: hiru hilabeteko prezioaren baliokidea
  • Eskaerak aurkezteko epea eta modua: 2024ko apirilaren 11tik 25a arte izango da, biak barne, aurrez aurre Oiartzungo Udalaren sarrera erregistroan, edo bitarteko elektronikoz, Oiartzungo Udaleko egoitza elektronikoaren bidez. Eskaera horiek onartutako Baldintza Ekonomiko-Administratibo Zehatzen Agirian jasotako baldintzak bete beharko dituzte, bai aurkeztu beharreko agiriei bai aurkezteko moduari dagokionez.

Epe horretan aurkeztutako eskabideak aztertu ondoren, Alkatearen 2024ko ekainaren 12ko 911 zenbakidun Ebazpenaren bidez, behin-behineko zerrenda eta plaza zehatzen esleipena onartzea erabaki da (eranskinean dago jasota). Era berean, 8 egun naturaleko epea irekiko da erreklamazioak egiteko, iragarki-taulan eta kontratatzailearen profilean argitaratzen direnetik (www.oiartzun.eus).

Erreklamazioak aurkezteko epea amaituta, dagozkion izapideei jarraituz, esleipendunen behin betiko zerrenda eta garaje-plaza zehatzen behin betiko esleipena onartuko dira, kontratuak formalizatuko dira, eta itxaron-zerrenda osatu eta onartuko da.

Jarraitu irakurtzen

Oiartzungo Altzibar auzoko ALT-6 sektorean eraikiko diren 12 etxebizitza tasatuen esleipena, garaje eta trastelekuekin.

Oiartzungo Udalbatzak, 2024ko urtarrilaren 31ean, Altzibar auzoko ALT-6 sektorean eraikiko diren 12 etxebizitza tasatuak eta hauei lotutako garaje eta trastelekuak zozketaz esleitzeko oinarriak hasieraz onartzea erabaki zuen.

Aipatu oinarriak (eranskinean) jendaurrean jarri ziren eta haien aurrean alegazio edo aportazioak egiteko epea eman zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitalpena egin (2024/02/09ko 29. GAO) eta biharamunetik hasita hamar egunez, 2024ko otsailaren 12tik 23ra. 

Emandako epean alegaziorik jaso ez zenez oinarriok behin betikoz onartutzat jo ziren, beste erabakirik hartu behar izan gabe.

Bestalde,  etxebizitza tasatu hauetan esleipendun izateko interesatuek eskaerak aurkezteko epea ireki zen martxoaren 1etik apirilaren 15a arte.

Emandako epean aurkeztutako eskaerak aztertuta, onartuen eta baztertuen behin behineko zerrenda onartu du Udalbatzak 2024ko maiatzaren 29an egindako bilkuran. Era berean, zerrenda hori argitaratu (2024ko ekainaren 6ko 109 zenbakiko GAO) eta 15 egunez jendaurrean jartzea erabaki du alegazio edo erreklamazioak aurkeztu ahal izateko, 2024ko ekainaren 7tik 27ra, alegia.

Ondoren, Altzibarko ALT-6eremuko erregimen bereziko 12 etxebizitza tasatuak esleitzeko oinarrien III.c) atalaren lehen lerrokadan akatsa atzemanda, 2024ko ekainaren 4ko 882 zenbakiko Dekretu bidez, akatsa zuzentzea erabaki da, eta ondorioz, Osoko Bilkurak, 2024ko maiatzaren 29an, esleipen horretarako zozketan parte hartzeko onartutako onartuen eta baztertuen behin behineko zerrenda zuzendu da (eranskinean). Era berean, zerrenda horren aurka oinarrien VIII klausulak horrela zehazturik Osoko Bilkurak onartutako 15 egunetako erreklamazio-epean (2024ko ekainaren 7tik 27ra), 50.000 eurotik 56.094,50 euro arteko gehieneko diru-sarrera haztatuak dituzten eta eskaerak aurkezteko epean eskaera aurkeztu ez zuten interesatuei eskaera aurkezteko epea ematea erabaki da, gainerako baldintza guztiak bete beharko dituztela kontuan hartuz.

Erreklamaziorik jasoko ez balitz, zerrenda behin betikotzat onartua joko da.

Behin erreklamazio fasea amaiturik eta zerrenda behin betikoz onartzen denean, zozketaren data eta lekua argitaratuko dira.

 

Jarraitu irakurtzen

Udaletarako eta Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Batzar nagusietarako hauteskundeak

Hautesle-erroldaren eta hauteskunde-mahaien kokapenaren kontsulta:

 

 

Jarraitu irakurtzen

UR-APROBETXAMENDURAKO ESKUBIDEA AMAIATZEA

Titularra: Oiartzungo Udala

Ibaia: Iruiturrieta Iturria

Jarraitu irakurtzen

UR-APROBETXAMENDURAKO ESKUBIDEA AMAIATZEA

Titularrak: Luciano Echeveste Arbide / Manuel Ignacio Arbide Arrieta

Ibaia/Erreka: Aldako-Erreka edo Txara
 

Jarraitu irakurtzen