Oiartzungo ELI-1 eremuko, Aialde kalea 5, 7 eta 9ko Birpartzelazio Proiektuaren hasierako onarpena.

Oiartzungo Udalaren Tokiko Gobernu Batzarrak, 2020ko irailaren 15ean egindako bilkuran, ZALAKAINENE ETXADIA S.L. enpresak aurkeztutako ELI-1 Elizalde erdia eremuko Aialde kalea 5, 7 eta 9 eraikinen zuzkidura bidezko jarduketa eremuaren birpartzelazio proiektuari, Jose M. Abad abokatuak idatzitakoa, hasierako onarpena ematea erabaki zuen.
Halaber, Lurzoru eta Hirigintzari buruzko, ekainaren 30eko, 2/2006 Legearen 43. artikuluaren arabera, 20 eguneko epean proiektu hau jendaurrean jartzea ere erabaki da.

Oiartzunen, 2020ko irailaren 18an. Udal Idazkariak,

Jarraitu irakurtzen

ELI-1A Elizalde Erdigunea areako Birgaitze Plan Bereziaren Moldaketa” dokumentuari haserako onarpena / aprobación inicial al documento “Modificación del Plan Especial de Reforma del Ámbito ELI-1A – Elizalde Erdigunea”

IRAGARKIA

 

 

 

Oiartzungo Udalaren Tokiko Gobernu Batzarrak, 2020ko uztailaren 23an egindako bilkuran, ZALAKAINENE ETXADIA S.L.. enpresaren izenean Xabier Intxaurrondo Satrustegi jaunak aurkeztu eta Xabier Uranga eta Zuria Arechaga arkitektoek eta Jose Maria Abad abokatuak idatzitako “A.I.U. ELI-1A Elizalde Erdigunea areako Birgaitze Plan Bereziaren Moldaketa” dokumentuari haserako onarpena ematea erabaki zuen.

 

Interesatuek egokitzat jotzen dituzten alegazioak aurkez ahal ditzaten Proiektua eta bere espedientea hogei (20) eguneko epean jendaurrean jartzen dira.

 

Oiartzunen, 2020ko uztailaren 24an

IDAZKARIAK,

 

Jarraitu irakurtzen

idatzitako “Oiartzungo Gurutze auzoko GUR-1C eremu Xehetasun Azterketa, bigarren moldaketa” dokumentuari haserako onarpena / aprobación inicial al documento “2ª Modificación del Estudio de Detalle del área GUR-1C de barrio Gurutze”

IRAGARKIA

 

 

 

Oiartzungo Udalaren Tokiko Gobernu Batzarrak, 2020ko uztailaren 23an egindako bilkuran, Josu Azpeitia Zabaleku jaunak aurkeztu eta Ibon Salaberri arkitektoak idatzitako “Oiartzungo Gurutze auzoko GUR-1C eremu Xehetasun Azterketa, bigarren moldaketa” dokumentuari haserako onarpena ematea erabaki zuen.

 

Interesatuek egokitzat jotzen dituzten alegazioak aurkez ahal ditzaten Proiektua eta bere espedientea hogei (20) eguneko epean jendaurrean jartzen dira.

 

Oiartzunen, 2020ko uztailaren 24an

IDAZKARIAK,

Jarraitu irakurtzen

Aialde kalea 5, 7 eta 9 etxeen kudeaketa urbanistikoaren hitzarmen proposamena / el convenio de gestión con la empresa ZALAKAINENE ETXADIA S.L. para el desarrollo de las casas de la calle Aialde 5, 7 y 9.

Oiartzunen, 2020ko ............... aren ............... (e)(a)n

 

 

BILDU DIRA

 

BATETIK: JEXUX LEONET ELIZEGI jauna, adin nagusikoa, Oiartzungo Udaleko alkate-udalburua, xede horretarako helbidea Oiartzunen, Done Eztebe Plazako 1. zenbakian duena eta ………………… NAN zk. duena.

 

 

BESTETIK: GORKA ARANEGUI ZUBIAURRE jauna, adin nagusikoa; NAN zenbakia: ………………..; helbidea: ………………………...

 

eta

 

Errandonea Ayestaran ahizpak

 

 

JARDUN DUTE

 

JEXUX LEONET ELIZEGI jaunak, Oiartzungo Udaleko alkate-udalburua den aldetik, 2020ko uztailaren 2an egindako Tokiko Gobernu Batzarrak emandako berariazko ahalmenen arabera.

 

GORKA ARANEGUI ZUBIAURRE jaunak, ZALAKAINENE ETXADIA S.L. merkataritza-enpresaren ordezkaria den aldetik, ................................. bidez egiaztatzen duenaren arabera eta Errandonea Ayestaran ahizpak

 

Bi alderdiek elkarri aitortu diote zuzenbidean beharrezkoa den guztia egiteko gaitasuna dutela, eta honako hauek azaldu dituzte:

 

 

AURREKARIAK

 

 1. ZALAKAINENE ETXADIA S.L. merkataritza-sozietatea UAU ELIZALDEKO ELI-1A eremuko Aialde kaleko 3., 5. eta 7. orubeen jabe izateko moduan dago. Orube horietan, lokal eta garajeen bizitegi-garapena sustatzen ari da, gaur egun izapidetzen ari den ELIZALDEKO Hirigune Historikoa Birgaitzeko Plan Bereziaren Aldaketaren arabera.

   

  Horretarako, salerosketa-kontratu bat sinatu du higiezinen jabeak diren ERRANDONEA ahizpekin. Eskritura Elizaldeko HHBPBaren Aldaketa behin betiko onartzearen baldintzapean dago.

   

 2. Orubeen azalera txikia dela eta, ezin da bete etxebizitza berrietarako behar den aparkaleku-plaza kopurua.

   

  Hala ere, Aialde kaleko 3., 5. eta 7. etxeen atzealdean dagoen udal-jabetzako 238,96 m2-ko zatia jarduketari gehituz gero, posible da 14 aparkaleku-plaza izateko zuzkidura handitzea. Udalaren azalera horrek, gainera, garaje-plazen antolaketa hobetzen du eta alboko aparkaleku publikotik sartzeko aukera ematen du; horretarako, gaur egun motorrek hartzen duten aparkaleku-plaza bat galduko da.

   

 3. Aialde kaleko 3, 5 eta 7. zenbakiko higiezinak berreraikitzeko jarduketan sartu behar den Udalaren 238,96 m2-ko zatia 8748. erregistro-finkaren zati da. Finka hori Oiartzungo Udalaren 892. Liburukian, 209. Liburuan eta 35. Folioan dago inskribatuta. Benetako azalera 2.197,77 m2-koa da eta erregistrokoa 2.206,84 m2-koa. Haren titulua lagapenekoa da, Donostiako notario Diego Mª Granados jaunak 1998ko irailaren 17an baimendutako eskrituraren bidez. Eskritura hori zuzendu egin du hiri horretako notario Arnedo jaunak baimendutako beste eskritura batek, 1999-03-30ekoak. Udalaren onarpena Oiartzungo notario Iñigo Escales jaunak 2020-2-27an baimendutako eskrituraren bidez egin zen.

   

  Udalaren jabetzako finka hori eremuko bideetarako eta berdeguneetarako laga zen, eta Mendebaldeko mugan hondar-zati bat geratu zen, aipatutako zuzkiduraren eta Aialde kaleko atzealdeen artean sartuta.

   

  Azalera horren zati bat, zehazki 238,96 m2, ELIZALDEKO HHa BPBaren Aldaketan sartu da, ELI-1A eremua osatuz, Aialdeko 3., 5. eta 7. eraikinak berreraikitzeko eragiketarako, aparkaleku-zuzkidura konpontze aldera.

   

  Nahiz eta zati txiki bat 9. zenbakiaren atzealdearekin ere mugakidea izan (1. solairuaren mailan terraza bat egina du), eskualdatzeak ez dio kalterik eragiten Aialde kaleko 9. zenbakiko higiezinari, 238,96 m2-ko udal-lursailaren besterentzea bateragarria baita Aialde kaleko 9. zenbakiko terrazaren egungo gozamen-egoerari eustearekin; izan ere, terraza hori mantendu egiten da, baina horren azpian aldaketa bakarra dago: aparkalekuaren zati bat izango du, baina horrek ez du mugatuko edo aldatuko aipatutako terrazaren gozamena.

   

 4. Eraikin berrien aparkalekua konpontzeko beharrezkoa den zati hori ELIZALDEKO HHa BPBaren Aldaketaren bidez sartu da, aipatutako 3., 5. eta 7. orubeekin zuzkidura-jarduketa bat eratzeko.

   

  Beraz, orubearen titulartasuna erregularizatzeko (4 erregistro-finkari eragiten die), zuzkidura-jarduketaren birpartzelazio-proiektua egin behar da, 573,97 m2-ko azaleraren gainean, Udalaren jabetzakoa den 238,96 m2-ko zatia barnean hartuta.

   

  Azalera hori 74.025,00 €-tan baloratu dute UUZZTTek.

   

 5. Bestalde, handitu den orube berrian 3., 5. eta 7. eraikinak eraisteko eta berreraikitzeko eragiketaren hirigintza-kategorizazio juridikoa bat dator aldez aurretik gauzatutakoaren gaineko eraikigarritasuna handitzeagatiko zuzkidura-jarduketa bati dagokionarekin, eta horrek berekin dakar sustatzaileak kargarik gabeko hirigintza-eraikigarritasunaren %15 lagatzeko betebeharra, eraikigarritasun haztatuaren gehikuntzaren arabera kalkulatuta, eta 123/2012 Dekretuaren arabera kalkulatutako zuzkidura-karga kentzea.

   

  Udal-zerbitzu teknikoek kalkulatu dute gehikuntzaren gaineko %15eko lagapenaren zenbatekoa, bai eta eska daitezkeen hirigintza-estandarrak betetzeagatiko konpentsazio ekonomikoa ere, gauzatan betetzea ezinezkoa delako. Zenbateko hori, jabetzak egindako alegazio teknikoen ondoren, zenbateko hauetan finkatu da:

   

  - %15eko lagapena .............................................................................  100.209,75 €

  - Espazio libreen Tokiko Sistema, beste zuzkidura  batzuk lokalak eta aparkaleku-zuzkidura ............................................................ 136.914,44 €

  - Aparkalekuaren galera ....................................................................... 15.000,00 €

   

 6. Horrenbestez, alderdiek akordio bat lortu dute Aialde kaleko 3., 5. eta 7. zenbakietako sustapenaren kudeaketa-baldintzei buruz, honako hauei dagokienez: lagapenaren %15eko zenbatekoa, zuzkidura-karga kentzeagatiko konpentsazio ekonomikoa eta aparkaleku-plazen zuzkidura hobetu ahal izateko beharrezkoa den udal-lursaila besterentzeagatiko konpentsazioa. Hori guztia hitzarmen honetan instrumentalizatu dute, honako klausula hauen arabera:

 

 

HITZARMENA

 

LEHENA.- Udalak konpromisoa hartzen du Zuzkidura bidezko Jarduketaren Birpartzelazio Proiektua izapidetzeko, Aialde kaleko 3., 5. eta 7. orubeek eta Elizaldeko HHa BPBaren Aldaketan konfiguratutako udal-jabetzako 238,96 m2-ko zati erantsiak osatzen duten 573,97 m2-ko azaleraren gainean, zeinak ZALAKAINENE ETXADIA S.L./ERRANDONEA ahizpak jabetza nagusia formulatu baitu, halako moldez non  573,97 m2 izango dituen orube bakarra eratuko den, eta aipatutako jabetza pribatuari esleituko zaion (Errandonea ahizpak edo Zalakainene Etxadia S.L., baldin eta erosketa-eskritura formalizatu badu).

 

Era berean, Udalak konpromisoa hartzen du HHBPBaren Aldaketari hasierako onarpena ahalik eta azkarren emateko, ingurumen-txosten estrategikoa egin arte itxaron gabe, Martxoaren 24ko 46/2020 Dekretuaren 32. eta 31.3 artikuluetan xedatutakoaren arabera. Nolanahi ere, aipatutako onarpena ingurumen-izapidearen emaitzaren mende egongo da.

 

BIGARRENA.- Oiartzungo Udalari ekonomikoki konpentsatuko zaio bere jabetzaren balioagatik eta aparkaleku-plaza bat galtzeagatik. Horrez gain, %15eko legezko lagapena jasoko du, bai eta zuzkidura-karga kentzeagatik legez dagozkion zenbatekoak ere.

 

Aldez aurretik gauzatutakoaren gaineko eraikigarritasunaren gehikuntzaren %15eko lagapenaren zenbatekoa 100.209,75 €-koa izango da, UUZZTTen irizpenarekin bat etorriz.

 

Zuzkidura-karga kentzeari dagokion zenbatekoa (espazio libreen tokiko sistema, beste toki-zuzkidura batzuk eta aparkaleku-zuzkidura) 136.914,44 €-koa izango da, eta udal-jabetzari dagokiona 74.025,00 €-koa, UUZZTTen irizpenaren arabera.

 

Zenbateko horiek Zuzkidura Jarduketaren Birpartzelazio Proiektuan jasoko dira, eta Birpartzelazio Proiektua onartu ondoren ordainduko dira, Jabetza Erregistroan inskribatu aurretik.

 

HIRUGARRENA.- Alboko udal-aparkalekutik Aialde kaleko 3., 5. eta 7. zenbakietako sustapeneko garajera sartu ahal izateko aparkaleku-plazak galtzearen konpentsazio ekonomikoa 15.000 eurokoa izango da, eta Birpartzelazio Proiektua onartu ondoren ere ordainduko da, inskribatu aurretik.

 

LAUGARRENA.- Hitzarmen honetan hartutako betebeharrak Elizaldeko HHBPBaren Aldaketa gaur egun izapidetzen ari den sustapenak formulatutako dokumentuaren baldintzetan behin betiko onartzearen baldintzapean geratzen dira.

 

Zehazki, behin betiko onartzen den hirigintza-dokumentuak aukera eman behar du lizentzia emateko eta, ondorioz, egungo 3., 5. eta 7. eraikinak ordezkatzeko eraikinak egikaritzeko, .2020ko maiatzaren 20an aurkeztutako oinarrizko proiektuan jasotakoaren arabera. Xabier Uranga arkitektoak idatzi zuen proiektua, eta UUZZTTek aldeko txostena eman zuten ....................... (e)(a)n.

 

Udalak konpromisoa hartzen du lizentzia emateko HHBPBa Aldatzeko dokumentua eta Hitzarmen honen Lehenengo Xedapenean aipatzen den Birpartzelazio Proiektua behin betiko onartu bezain laster.

 

Eta horrela jasota gera dadin eta ados daudela adierazteko, agiri honen hiru ale sinatu dituzte, ondorio bakarrerako, goian adierazitako lekuan eta egunean.

 

Jarraitu irakurtzen

CONSTRUCCIONES LANTEGUI S.A. enpresarekin Lanbarren poligonoko LAN-1B eremuaren konzertazio batzarra eratzeko Estatutuak / Estatutos de la Junta de concertación de LAN-1B del polígono Lanbarren presentados por CONSTRUCCIONES LANTEGUI S.A..

Oiartzungo LANBARRENGO LAN-1B eremua egikaritzeko unitatearen ITUNTZE BATZARRAREN estatutu proiektua.

 

1. artikulua.- Elkartea eratzea.

 

EAEko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 148., 161. eta hurrengo artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, Ituntze Batzar hau eratu da, eta aipatutako araudiaz gain, estatutu hauek eta aplikagarria zaion gainerako araudiak ere arautuko dute.

 

2. artikulua. Izena.

 

Eratu den erakundeak "Lanbarrengo LAN-1B Eremuko Egikaritze Unitatearen Ituntze Batzarra" izena izango du, eta "Hirigintza Intereseko Taldea" esamoldea erantsiko zaio, eta Hirigintza Intereseko Taldeen Erregistroan inskribatuko da.

 

3. artikulua. Batzarraren izaera.

 

Batzarra Hirigintza Intereseko Taldea izango da, eta Administrazio-izaera edukiko du. Bere helburuak betetzeko, berezko nortasun juridikoa izango du, eta jarduteko gaitasun osoa.

 

4. artikulua. Helbidea.

 

Batzarrak Adunan (Gipuzkoa-20.150), Urtaki Industriagunearen 24. zenbakian, izango du helbidea. Egoitza hori Batzar Nagusiaren erabakiz aldatu ahal izango da, eta administrazio jarduleari jakinaraziko zaio.

 

5. artikulua. Tutoretza eta kontrola.

 

Bere gaitasun juridiko osoari kalterik sortu gabe, Taldeak, bere funtzioak garatzean, Oiartzungo Udalaren tutoretzapean eta kontrolpean jardungo du. Batzarraren egintzen eta erabakien aurka gora jotzeko helegitea aurkeztu ahal izango da udal horretan.

 

6. artikulua. Xedea.

 

Batzarraren helburua da planeamenduaren egikaritzea bere gain hartzea eta Udalaren aurrean zuzenean arduratzea Oiartzungo Lanbarrengo LAN-1B eremuko egikaritze-unitatearen jarduketaren gainerako kargak betetzeaz, baita, Batzarrak hala erabakiz gero, ondoriozko lurzatiak eraikitzeaz ere; horiek, Birpartzelazio Proiektuan esleituko dira, eta elkartutako jabeek ordainduko dituzte, Birpartzelazio Proiektuan finkatutako kuoten arabera.

 

Xede hori betetzeko, Ituntze Batzarrak honako ahalmen eta eskumen publiko hauek izango ditu:

 

 1. Birpartzelazioa egitea nahitaez, unitateari lotutako onurak eta kargak berdin banatzeko.

 2. Unitatearen jabeei eskatzea urbanizazioa eta gainerako kargak ordaintzeko zenbatekoak; zenbateko horiek Oiartzungo Udalak premiamendu-bidean jar ditzake.

 3. Udalari nahitaezko desjabetzea egin dezan eskatzea, desjabetzearen onuradun den aldetik desjabetze horrek dakartzan gastuak bere kargura finantzatuz.

 4. Hirigintzako Jarduketa Programaren eta sinatutako hitzarmenen arabera eman zaizkionak.

 5. Fiduziario gisa jardutea, xedatzeko ahalmenarekin, Ituntze Batzarreko kideen finken gainean; jabeak Batzarrean sartzeak ez du ekarriko eraginpeko finken jabaria eskualdatzea.

 6. Eta, oro har, legeak agindutako edo esleitutako jarduera, ahalmen, ekintza, eskubide eta betebehar guztiak garatu eta gauzatzea.

   

  7. artikulua. Iraupena.

   

  Ituntze Batzarrak iraupen mugagabea izango du, sozietatearen xedea erabat bete arte, salbu eta estatutu hauetan ezarritakoaren arabera desegiten bada. Batzarraren eraketa behin betiko onartzen den egunetik aurrera hasiko da kudeatzen.

   

  8. artikulua. Jarduera-esparrua.

   

  Elkartearen jarduera-lurraldea Oiartzungo Lanbarrengo LAN-1B eremuko Egikaritze Unitatea da.

   

  II. KAPITULUA

   

  9. artikulua. Batzarrean sartzea.

   

  Honako hauek izango dira batzarreko kide, eta Legean aurreikusitako betekizun edo baldintzak bete beharko dituzte:

   

 7. Aipatutako unitateko lurren jabeak, Batzordeari atxikitzen zaizkionak.

 8. Hala badagokio, egikaritze-unitatearen kudeaketan jabeekin batera parte hartzen duten enpresa urbanizatzaileak.

 9. Oiartzungo Udalak bere kontrol- edo tutoretza-eginkizunean parte hartuko du, bere alkate-udalburuaren, udalkidearen edo eskuordetza eman dion udal-teknikariaren bitartez.

   

  Ituntze Batzarra eratu ondoren (GAOn argitaratua, eta modu sinesgarrian banaka jakinarazia), eta gerora atxikitzeko hilabeteko epea igaro ondoren, sartu ez diren eta atxiki ez diren jabeek parte hartzeari uko egiten diotela ulertuko da.

   

  Estatutu hauek edo atxikitzeko eskritura sinatzeak berekin dakar eskubide eta betebehar horiek ukaezinak direla onartzea, eta ezin izango da alegatu horiek ez direla ezagutzen, horiek ez betetzearen aitzakia gisa.

   

  10. artikulua. Partaidetza-kuotak.

   

  Ituntze Batzarreko kide diren jabeen eskubidea eraikigarritasun-eskubidea duten eta Unitatearen barruan dauden finkaren edo finken erregistro-titulartasunaren eta gehitutako azalaren ehunekoarekiko proportzionala izango da.

   

  Eskubide hori guztizkoaren gaineko portzentaje batean zehazten da, eta hortik ondorioztatzen da jarduketa-sistematik eratorritako eskubide eta betebehar guztietan duen partaidetza-kuota, eta, ondorioz, baita eraikuntza- edo eraikigarritasun-azaleren esleipenean eta izan ditzakeen ordezko kalte-ordainetan.

   

  Behin-behinean esleitutako partaidetza-kuotak Ituntze Batzarraren Eratze Eskrituran jasoko dira, eta, horrela, Batzarreko kide bakoitzaren portzentaje-botoa eta jarduketa-sistemaren ondoriozko eskubide eta betebeharretan duen partaidetza finkatuko dira.

   

  Balizko horietan, enpresa urbanizatzaileen partaidetza-kuota haien ekarpen ekonomikoaren arabera ezarriko da, urbanizazio-proiektutik eratorritako balioespenaren arabera eta ekarpen horren eta alderdi interesdunak ados jarrita sartzen diren unean kalkulatutako eremuko lurzoruaren balio osoaren proportzionaltasunaren arabera, edo, bestela, Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekretuko 40. artikuluaren arabera eguneratutako balio gisa ateratzen denaren arabera.

   

  Azkenean egikaritutako proiektutik saldo handiagoa aterako balitz, eta esleipena zabaltzea ezinezkoa balitz, urbanizazio-kostu gisa jabe guztien artean hainbanatuko da zenbatu gabeko urbanizazio-obraren soberakina, enpresa urbanizatzailea barne.

   

   

  11. artikulua. Titulartasuna besterentzea.

   

  Taldearen bazkide-izaera ukitutako higiezinen titulartasunari datxekio; beraz, higiezin horien jabetza inter vivos edo mortis causa egintzen bidez eskualdatzen denean, automatikoki gauzatzen da sozietate-eskubide eta -betebeharren subrogazioa, estatutu hauetan eta aplikagarriak diren lege-arauetan ezarritakoaren arabera.

   

  Eskualdatzaileak eta, halakorik ezean, eskuratzaileak batzarreko kontseiluari jakinarazi beharko dizkio jabe berriaren inguruabar pertsonalak eta egoitza, kasuan kasuko eskritura publikoaren data eta notario eskueslearen izen-abizenak. Baldintza hori betetzen ez den bitartean, Erakundeak jatorrizko jabea bakarrik onartuko du bazkide gisa.

   

  12. artikulua. Titularkideak.

   

  Finka edo eskubide baten titularkideek pertsona bakarra izendatu beharko dute bazkide gisa dituzten eskumenak gauzatzeko; taldearen aurrean, pertsona horrek dituen betebeharren gaineko erantzukizuna izango du. Horretarako ezarriko den epean ordezkaririk izendatzen ez badute, zatitu gabeko zatirik handienaren titularra izendatuko da, eta partaidetzak baliokideak balira, organo jarduleak izendatuko du.

   

  Titularkide guztiek erantzukizun solidarioa izango dute erakundearen aurrean haien izaeraren ondoriozko betebehar guztiei dagokienez.

   

  Jabetza horizontalki zatitzen den kasuetan, jabeen multzoa erkidego gisa hartuko da ondorio horietarako bakarrik, eta, xede horretarako berariazko ordezkaririk izendatu ez bada, jabetzat hartuko da, kasu bakoitzean, erkidegoko lehendakari-kargua duena.

   

   

  III. KAPITULUA

   

  13. artikulua. Bazkideen eskubideak.

   

  Taldeko bazkideek honako eskubideok izango dituzte:

   

 10. Batzarreko ordezkaritza-, gobernu- eta administrazio-karguetarako hautatzea eta hautatuak izatea.

 11. Batzarraren administrazio- eta gobernu-organoetan parte hartzea hitzarekin eta botoarekin, horretarako izendatutako ordezkariaren bidez.

 12. Beren jabetzako eta eraikigarritasun-eskubidea duen lurzoru-azalerarekiko partaidetza-kuota proportzionala esleituta izatea, baldin eta Batzarraren kudeaketa erkidean sartu bada.

 13. Birpartzelazio-proiektuan finka eraikigarria esleitzea edo aitortua izatea, edo finka baten parte bat esleitzea edo aitortzea, hartzekodun den partaidetza-kuotaren edo eraikigarritasun baten baliokidea, edo bidezkoak liratekeen konpentsazioak eskudirutan jasotzea; bidezkoak birpartzelazio-proiektuan zehazten diren esleipenetan edo nahitaezko lagapenetan dauden aldeak direla-eta.

 14. Ituntze Batzarraren erabakien aurka gora jotzeko helegitea jartzea administrazio jardulearen aurrean.

 15. Urbanizazioa gauzatzearen edo orubeak edo eraikuntzak besterentzearen ondoriozko mozkinetan parte hartzea.

   

  14. artikulua. Enpresa urbanizatzailearen eskubideak.

   

  Elkarteko kide izatera pasako den enpresa urbanizatzaileak eskubide hauek izango ditu:

   

 16. Zuzenbide osoko elkartekidetzat hartua izatea.

 17. Batzar Nagusian parte hartzea, hitza eta botoa izango dituen ordezkari baten bidez.

 18. Erakundearen Kontseiluko kideetako bat izendatzea.

 19. Jabetza-izaera eskuratuz gero legozkiokeenak edo esleituko litzaizkiokeenak.

   

   

  IV. KAPITULUA

   

  15. artikulua. Jabeen betebeharrak.

   

  Honako hauek:

 20. Ituntze Batzarraren gobernu- eta administrazio-organoetan parte hartzea eta deitutako bilera guztietara joatea.

 21. Batzarreko karguen aukeraketetan parte hartzea, eta hautatuak izanda bete beharrekoak dituzten karguak onartzea eta leialtasunez betetzea.

 22. Beren jabetzako lurrak Ituntze Batzarraren kudeaketari, xedeari eta helburuei lotzea, eta hitzarmen-sistemari datxezkion betebeharrak betetzea.

 23. Urbanizazio- eta eraikuntza-obrak gauzatzeko behar diren funtsak ematea, Batzarrak hala erabakiz gero, ezarritako epeetan, eta Ituntze Batzarra eratzeak, kudeatzeak eta desegiteak dakartzan gastuei eta zergei aurre egitea.

 24. Ituntze Batzarra eratzeko, kudeatzeko eta desegiteko beharrezkoak diren agiri publikoak zein pribatuak ematea.

 25. Ituntze Batzarrari bere finken jabetza edo finkei eragiten dieten inguruabarrak justifikatzeko eta identifikatzeko beharrezkoak diren agiri guztiak ematea.

 26. Estatutu hauek eta Ituntze Batzarreko jabeek eta gobernu- eta administrazio-organoek baliozkotasunez hartutako erabakiak onartzea eta betetzea.

 27. Administrazio jardulearen alde nahitaezko lagapenak eta lur-erreserbak egitea.

 28. Urbanizazio- eta eraikuntza-obrak egikaritzeko nahitaezkoak diren lur-azaleren okupazioak onartzea.

 29. Ituntze-sistemari datxezkion eta indarrean dagoen hirigintza-legeriak, jabeen arteko hitzarmenek eta estatutu hauek ezartzen dituzten betebehar eta karga guztiak beren gain hartzea eta horiek betetzea.

   

  16. artikulua. Enpresa urbanizatzailearen betebeharrak.

   

  Batzarrera sartzen bada, betebehar hauek izango ditu:

   

 30. Taldeko batzarraren eta kontseiluaren akordioak betetzea.

 31. Urbanizazio-lanak ezarritako baldintzetan gauzatzea.

 32. Bere karguari dagozkion ekarpen guztiak egitea, batzarrak zehaztutako moduan eta epeetan.

 33. Bere konpromisoa finkatzea Batzar Nagusiak ezartzen duen moduan.

 34. Erakundean sartzeari datxezkion itunak betetzea.

 35. Estatutuetatik, legeetatik eta araudietatik datozen gainerakoak.

   

  V. KAPITULUA

   

  17. artikulua. Bitarteko ekonomikoak, jabeen ekarpenak eta ordainarazpenerako arauak.

   

Entitateko kide diren jabeek, ukitutako ondasunak kudeaketa komunaren pean jartzeaz gain, behar diren ekarpenak egingo dituzte honako hauetarako:

 

 1. Batzarrak finkatuko dituen urbanizazio- eta eraikuntza-obrak osorik gauzatzea.

 2. Gastu orokorrak eta kudeaketa-gastuak ordaintzea; zenbatekoa urteko aurrekontuan onartuko du batzarrak.

 3. Ustiapen-gastuak ordaintzea; alegia, pabiloien edo orubeen sustapena eta salmenta ordaintzera bideratutakoak.

 4. Instalazioak, landaketak eta beste elementu batzuk kentzeagatiko eta, hala badagokio, errentamenduak iraungitzeagatiko kalte-ordainak ordaintzea, esleipeneko gehiegizko/akatsen ondoriozko konpentsazioak barne.

 5. Gune eta espazio libreak gordetzea, legez hala eska badaiteke.

 6. Estatutuek, legeek eta erregelamenduek, planek eta proiektuek, administrazio-ebazpenek edo elkarteko organoek edo kide guztiek aldez aurretik egindako egintza eta kontratuen ondorioz hartutako ebazpenek ezarritako betebeharrak betetzeko beharrezkoak diren gainerakoak.

   

  Urbanizazioa, eraikuntza eta antzeko gastuak ordaintzeko ordainketak, gastu horiek ohikoak zein apartekoak izan. Ordainketak Erakundearen Kontseiluak zehaztutako moduan eta epean egingo dira.

   

  Kasuan kasuko kuota ordaintzen ez bada, Batzarrak aukeran izango du Administrazio jarduleari premiamendu-bidea aplikatzeko eskatzea, lurrak desjabetzea, eta, Batzarrari dagozkion ahalmen fiduziarioen arabera, bazkide berankorraren lurrak osorik edo zati batean besterentzea.

   

  Bere garaian artikulu honetako 3) zenbakian ezarritako ustiapen-gastuak ezartzen badira, gastu horiek ez ordaintzeak ahalmena emango dio Batzarrari horiek ordainarazteko bide zibiletik; kuotaren ziurtagiria eta horren epemuga (batzarreko idazkariak emana) titulu betearazle nahikoa izango da horretarako. Estatutuak sinatzeak esan nahi du titulu horiek betearaztearekin bat datozela, inolako erreserbarik gabe. Aipatu ahalmen fiduziarioen arabera, Batzarrak kide berankorren lurrak osorik edo zati batean besterendu ahal izango ditu.

   

  18. artikulua. Jarduketa-faseak.

   

  Jarduketa-faseak Oiartzungo Udalak onartuko duen Hirigintzako Jarduketa Programak (HJP) zehaztuko ditu.

   

   

  19. artikulua. Solairu berriko eraikinak.

   

  Eraikin baten obra berria deklaratu aurretik, obra horren orubearen jabeak edo jabeek Gizarte Kutxan utzi beharko dute, dirutan, urbanizazio-obrengatik jada ordainduta duenaren eta orube horri Birpartzelazio Proiektuan esleitutako kuotaren arteko aldea, eguneratuta eta ezustekoetarako partida bat sartuta. Horrez gain, eta era berean, ondoriozko lurzati guztien eraikuntzari berari dagokion zenbatekoa, Batzarrak bere gain hartzen badu. Kopuru hori Batzarrak finkatuko du, eta elkarteak likidatzean egiten diren behin betiko kontuen arabera geratuko da.

   

  Eraikin berrien jabeak ez dira Ituntze Batzarrean sartuko. Horrek ez die kalterik egingo bideak, berdeguneak eta espazio libreak kontserbatzeari dagokionez hirigintza-organoen aurrean izan ditzaketen betebeharrei, ez eta haien ondare-erantzukizunari ere, baldin eta haien finka-zatiek urbanizazio-kuotekin kargatuta jarraitzen badute, Lurzoruari eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekretuko 27. artikuluan xedatutakoaren arabera.

   

  20. artikulua. Urbanizazioaren kontserbazioa.

   

  Batzarraren kontura izango dira Administrazio jarduleak obrak jaso arte, eta administrazio jardulearen kontura, berriz, obrak jasotzen direnetik aurrera.

   

  21. artikulua. Urbanizazio-kuotaren liberazioa.

   

  Lurzati baten jabeak edo jabeek Batzarrak zehaztutako baldintzetan urbanizazio-kuotaren zenbatekoa osorik ordaintzen badute, kargatik libratzea eta erregistroko afekzioa ezereztea lortu ahal izango dute, betiere eskaerarekin batera Ituntze Batzarraren ziurtagiria aurkezten badute; ziurtagiri horretan jasoko da kasuan kasuko finkari dagozkion urbanizazio- eta eraikuntza-kostuak guztiz ordainduta daudela.

   

  Karga liberalizatu ondoren, liberalizazio hori lortu duen jabeak Batzarrari berezkoak dituen eskubideak izateari utziko dio, Batzarraren kontuen azken kitapenetik eratorritako eskubide eta betebehar pertsonal eta diruzkoei kalterik egin gabe.

   

   

  VI. KAPITULUA

   

  ERAKUNDEAREN ORGANOAK

   

  22. artikulua. Kudeaketa- eta administrazio-organoak

   

  Ituntze Batzarraren kudeaketa- eta administrazio-organoak dira:

   

 7. Batzar Nagusia

 8. Erakundearen Kontseilua

 9. < >< >< >

  Erakundera bildu diren jabe guztiak.

 10. Enpresa urbanizatzailea, hala badagokio.

 11. Oiartzungo Udalaren ordezkaria; tutoretza- eta kontrol-eginkizunez arduratuko da.

   

  24. artikulua.  Batzar-motak.

   

  Batzar Nagusiak ohikoak eta ezohikoak izan daitezke, eta Erakundeko eta Kontseiluko lehendakariak deitu beharko ditu, eta, subsidiarioki, lehendakariordeak.

   

  25. artikulua. Batzar Nagusiaren eskumenak.

   

  Batzar Nagusiari dagozkio ondorengo eskumen horiek:

 12. Estatutuak interpretatu eta aldatu.

 13. Kontseiluko kide guztiak izendatu eta kargugabetu, eta horietako bakoitzak izango duen kargua finkatu.

 14. Birpartzelazio eta Urbanizazio Proiektua eta egikaritze-unitatearen azaleraren gaineko eraikuntza-proiektuak onartu, Batzarrak hala erabakiz gero, hirigintzako administrazio jarduleari dagokion behin betiko onespenerako legezko ahalmenari kalterik sortu gabe.

 15. Urbanizazio- eta eraikuntza-obrak gauzatzeko kredituak kontratatu, baita egikaritze-unitatearen jarduketa-eremuan kokatutako lursailen hipoteka-bermearekin ere.

 16. Urbanizazio- eta eraikuntza-obrak kudeaketa pribatuaren bidez gauzatu, eta egokitzat jotzen diren enpresen kontratatu, baldintza-agiriak onartu, obrak esleitu eta kontratua formalizatu.

   

  Batzarrera bildutako enpresa urbanizatzaileek egin ahal izango dituzte urbanizazio-obrak, osorik edo zati batean, oinarri hauetan ezarritako betekizunekin.

   

  Nolanahi ere, Batzar Orokorraren erabakiz zehaztutako enpresak edo enpresek gauzatuko dute obra, zuzeneko esleipenaren bidez, publikotasun- eta lehia-printzipioak errespetatuz. Horretarako, obrak egiteko gaitasuna duten 3 enpresa gonbidatuko ditu Batzarrak, nahiz eta Batzarreko kideek edo horien partaidetza duten edo horiei lotuta dauden merkataritza-erakundeek lehentasunez erosteko eskubidea ezartzen duten obra horiek gauzatzeko. Esleipena erakundearen Batzar Nagusiak hartutako gehiengoaren erabakiaren bidez egingo da.

   

 17. Hala badagokio, enpresa urbanizatzaileak sartu.

 18. Hala badagokio, ondoriozko orubeak eraiki.

 19. Ituntze Batzarra desegiteko eta likidatzeko proposamena.

 20. Hirigintza-organoek Taldeak bere gain hartutako betebeharrak ziurtatzeko eska ditzaketen bermeak eratzea erabaki.

 21. Estatutu hauetan egin beharreko edozein aldaketa.

   

  Gainera, gai guztiei buruz erabaki ahal izango du, baita Kontseiluaren eskumenekoak direnei buruz ere.

   

  26. artikulua. Bileretarako deia.

   

  Idazkariak egingo du Batzar Nagusirako deia, lehendakariaren aginduz; batzordeko kide guztiei bost egun lehenago posta ziurtatuz edo elektronikoz bidalitako zaie deialdi-idazkia.

   

  Elkarteko partaidetza-kuoten % 10, gutxienez, ordezkatzen duten kideek eskatuta ere deitu beharko ditu, betiere eskabidean aztertu beharreko gaiak zehazten badituzte. Kasu horretan, batzarrerako deia lehendakariari horretarako errekerimendua egin eta hurrengo 30 egunen barruan egin beharko da. Hala egin ezean, Oiartzungo Udalak egingo du deialdia, eskatzaileek hala eskatuta.

   

  Deialdiak honako hauek jasoko ditu:

 22. Bileraren eguna, ordua eta lekua.

 23. Eguneko aztergaiak.

   

  Lehen deialdian quoruma lortzen ez bada, bigarren deialdian egingo da, ordu erdi geroago eta leku berean.

   

   Aurreko paragrafoetan xedatutakoa gorabehera, Batzar Nagusi baliozkotasunez eratuta geratuko da edozein gai aztertzeko, baldin eta, batzarreko kide guztiak bilduta, aho batez batzarra egitea erabakitzen badute, beren eskumeneko erabakiak aztertu eta hartzeko.

   

  27. artikulua. Eratzeko quoruma.

   

  Batzarra lehenengo deialdian baliozkotasunez eratuko da, baldin eta bertan gutxienez partaidetza-kuotaren % 50 ordezkatzen duten elkartekideak badaude.

  Bigarren deialdian, eratzea baliozkoa izango da bertaratuen kopurua eta horiek ordezkatzen dituzten kuotak edozein direla ere.

   

   

  28. artikulua. Batzarren araubidea.

   

  Elkartekideek, Batzar Nagusian eratuta, partaidetza-kuotaren gehiengoz erabakiko dituzte beren eskumenekoak diren gaiak.

   

  Bazkide guztiak, baita disidenteak eta bileran parte hartu ez dutenak ere, batzarraren erabakien menpe geratuko dira.

   

  Bazkide guztiei, oro har, 100 boto dagokie, eta Birpartzelazio Proiektuan aitortutako kuotaren % 1 bakoitzak boto baterako eskubidea emango du kasu guztietan, edozein dela ere erabakipean jarritako gaia.

   

  Boto-kopuru osoa proportzionalki murriztuko da, jabeek, estatutu hauen 22. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, Batzarreko kide aktibo izateari uzten dioten heinean.

   

  Batzarra lehendakariak zuzenduko du, eta, bestela, lehendakariordeak, eta idazkari baten laguntza izango dute; idazkari hori Taldekoa izango da, eta, idazkari hori ez badago, batzarrak izendatuko duena.

   

  29. artikulua. Ordezkaritza-eskubidea.

   

  Batzar Nagusira joateko eskubidea duten kide guztiek izan dezakete ordezkaritza beste pertsona baten bidez, nahiz eta pertsona hori Taldeko kide ez izan; hala ere, ez da zilegi izango pertsona juridiko bati emandako ordezkaritza.

   

  Ordezkaritza, pertsona juridikoena izan ezik, idatziz eman beharko da, batzar bakoitzerako bereziki, salbu eta notario-ahalordea ematen badiete; halakoetan, eskuordetza mugagabetzat joko da, eskuordetza horren baliogabetzea jakinarazten ez den bitartean. 

   

  30. artikulua. Aktak.

   

  Batzarraren akta bilkura amaitzean onartu ahal izango da eta, bestela, lehendakariak onartuko du 30 eguneko epean, eta, ahal izanez gero, bertaratutakoetatik bik edo batek bakarrik, gutxienez bi bertaratu ez balira. Nolanahi ere, hartutako erabakien ziurtagiria lortu ahal izango dute elkartekide orok, eskaera egin ondoren.

   

  Erakundearen Kontseilua

   

  31. artikulua. Erakundearen Kontseilua.

   

  Kontseilua da gobernu- eta administrazio-organoa, eta erakundea ordezkatuko du iraunkorki.

   

  32. artikulua. Kontseiluaren osaera eta izendapena.

   

  Kontseilua bi kidek osatuko dute, gutxienez, eta bostek, gehienez; batek lehendakari kargua izango du, eta besteak lehendakariordearena. Gainera, Kontseiluko kide izango da Oiartzungo Udaleko ordezkari bat. Horiek guztiak, azkena izan ezik, Batzar Nagusiak izendatuko ditu.

   

  Erakundean enpresa urbanizatzaile bat sartzen bada, Kontseiluko kideetako bat izendatzeko eskubidea izango du. Batzarrak erabakiko du kontseilari horren kargua.

   

  33. artikulua. Karguen iraupena eta izendapena.

   

  Batzar Nagusiak zehaztuko du. Udalaren ordezkaria izango den kontseilariak bere kargua izango du erakundea desegin arte.

   

  34. artikulua. Ordezkapenak.

   

  Heriotza edo ezintasun fisiko edo juridiko iraunkorra gertatuz gero, Kontseiluak behin-behineko ordezkoak izendatuko ditu Taldeko kideen artean, eta horiek Batzar Nagusiaren lehen bilera egin arte beteko dituzte beren karguak.

   

  Udalaren ordezkaria izango den kontseilaria edozein unetan ordeztu ahal izango du Udalbatzak. Ordezkoa ere udal-ordezkaria izango da.

   

  35. artikulua. Ordainsariak.

   

  Kontseiluko kargu guztiak dohainik beteko dira, Batzarrak ordainsari bat ematea erabakitzen ez badu behintzat.

   

  36. artikulua. Bilerak eta deialdiak.

   

  Lehendakariak bere ekimenez deitzen duen guztietan bilduko da Kontseilua, edo kideetako bik hala eskatzen badute. Idazkariak 3 egun lehenago egingo ditu deialdiak, premiazko kasuetan izan ezik; halakoetan, epea 24 ordukoa izango da. Kontseiluaren bilerak gutxienez bi hilean behin egingo dira.

   

  37. artikulua. Eratzea.

   

  Kontseilua baliozkotasunez eratuko da, baldin eta kideen erdiak gehi bat bertaratzen badira. Bestela, bilera ordu erdiz atzeratuko da, eta, orduan, baliozkoa izango da eraketa, bertaratutakoen kopurua edozein dela ere.

   

  38. artikulua. Erabakien araubidea.

   

  Erabakiak batzarturik direnen gehiengoz hartuko da. Bozketetan berdinketarik gertatuz gero, lehendakariaren botoak erabakiko du. Aktan jasoko da erabakia aho batez edo gehiengoz hartu den, eta, kasu horretan, aldeko eta kontrako botoa eman dutenen izenak jasoko dira. Disidenteek eska dezakete aktan labur-labur jasotzea euren aurkakotzaren arrazoiak. Kontseiluaren erabakien aurka helegitea jarri ahal izango da Batzarraren erabakien kasu, modu eta baldintza berberetan.

   

  39. artikulua. Kontseiluaren eskumenak.

   

  Kontseiluari dagokio kudeaketa-, administrazio- eta ordezkaritza-eskumena, eta, zehazki:

   

 24. Batzar nagusiak deitzea eta horietan hartutako erabakiak gauzatzea.

 25. Erakundea erabat ordezkatzea mota guztietako agintarien eta erakunde partikularren aurrean.

 26. Erakundeari dagozkion eskubideak eta ekintzak baliatzeari buruz komenigarritzat jotzen duena erabakitzea herri-administrazioaren aurrean arlo guztietan, epaitegien eta auzitegien aurrean, edozein jurisdikzio-mailatakoak direla ere, prozedura-mota guztietan, behin betiko ebazpen irmoak lortu arte. Helegite arruntak, bereziak eta ezohikoak formulatzea; eta, oro har, prozedura-legeetan jasotako eskumen guztiak garatzea, baita amore ematea, atzera egitea eta transakzioa egitea ere.

 27. Auzietarako ahalorde orokorrak eta bereziak ematea abokatu eta prokuradoreei, ahalik eta zabalenak.

 28. Aholkulariak eta langileak izendatzea eta bereiztea oro har, beharrezkotzat jotzen dituen eskumenekin, eta haien soldatak, gehigarriak, komisioak eta ordainsariak finkatzea; dagozkien kontratuak deuseztatzea, espedienteak hastea, zehapenak ezartzea eta kaleratzeak egitea.

 29. Mota guztietako kontratuak eta agiriak formalizatzea –Batzar Nagusiari dagozkionak izan ezik–, egoki iritzitako baldintzetan.

 30.  Kasu bakoitzean, bazkideek sozietatearen xedeari datxezkion obrak eta gainerako gastuak finantzatzeko egin behar dituzten diru-ekarpenen zenbatekoa eta epea finkatzea, Batzar Nagusiak onartutako jarduketa-programen arabera.

   

  Kontseiluaren ahalmenen aurreko zehaztapena adierazgarria da, eta ez ditu inola ere mugatzen elkartearen interesak gobernatzeko, zuzentzeko eta administratzeko dituen eskumenak, Batzar Nagusiaren eskumenekoak ez diren alderdi guztietan.

     

  LEHENDAKARIA

   

  40. artikulua. Aukeratzea eta iraupena.

   

  Horretarako berariaz deitutako Batzar Nagusiak, ahal bada, Batzarreko kideen artetik Batzarreko eta Kontseiluko lehendakaria eta lehendakariordea aukeratuko ditu; agintaldia mugagabea izango da, eta edozein unetan kargutik kendu ahal izango dira Batzar Nagusiaren erabakiz.

   

  41. artikulua. Lehendakariaren eskumenak.

   

  Lehendakariari dagozkio:

   

 31. Erakundearen ordezkaritza judiziala eta estrajudiziala izatea.

 32. Batzarraren bilerak deitzea eta buru izatea.

 33. Bere oniritziarekin, Batzarraren eta Kontseiluaren aktak, emango diren ziurtagiriak eta behar diren agiri guztiak baimentzea.

 34. Erakundearen izenean kontu korronteak ireki, jarraitu eta ezeztatzea mota guztietako bankuetan eta kreditu-erakundeetan; kontu horiek taloi, txeke eta gainerako ordainketa-aginduen bitartez edukitzea; kontu-laburpenei adostasuna ematea; gutunak, ordainagiriak eta frogagiriak sinatzea; kanbio-letrak igortzea, onartzea, endosatzea, abala ematea, deskontatzea, negoziatzea eta onartuak izan ez direlako edo ez ordaintzeagatik protesta egitea; kredituak kobratzea eta zorrak ordaintzea; eta, oro har, bankuko eragiketa guztiak egitea.

 35. Mota guztietako kudeaketak egitea eta erreklamazioak aurkeztea herri-administrazioko agintari, erakunde eta organismoen aurrean eta sozietateen eta norbanakoen aurrean.

 36. Erakundearen funtsak zaintzea, eta bere gain hartzen dituen kopuruen gaineko erantzulea izatea.

 37. Kontseiluak premiazko betebeharrei erantzuteko beharrezkotzat jotzen dituen funtsak kutxan gordetzea, eta gainerakoak Erakundearen izenean irekitako kontu korronteetan sartzea.

 38. Kontseiluari hiru hilean behin diru-sarreren ordainketen egoera aurkeztea.

   

  Aurreko eskumen horiek Batzar Nagusiak aldez aurretik erabakia hartu beharrik izan gabe gauzatu ahal izango ditu; gero bere jardunaren berri emango dio Batzar Nagusiari.

  Gainera, bere karguak berezkoak dituen eskumen guztiak izango ditu, estatutu hauetan aurreikusitakoaren arabera.

   

  Lehendakariordea

   

  42. artikulua. Lehendakariordearen eskumenak.

   

  Lehendakaria ez dagoenean, lehendakariari dagozkion eskumen guztiak baliatzea dagokio.

   

  IDAZKARIA

   

  43. artikulua. Izendapena.

   

  Batzar Nagusiak, beharrezkotzat jotzen badu, pertsona baten zerbitzuak kontratatuko ditu Erakundeko idazkari kargua bete dezan, eta ordainsaria eta gainerako baldintzak adostuko ditu.

   

  Horrela izendatutako pertsonak idazkari kargua izango du Batzar Nagusian, eta hitza izango du, baina ez botorik.

   

  Idazkari baten zerbitzuak kontratatzen ez badira, horren eginkizunak eta eskumenak erakundeko beste kide batek beteko ditu; pertsona hori lehendakariordea izan daiteke. Batzar Nagusiak erabakiko du nor izango den idazkaria.

   

  44. artikulua. Idazkariaren eskumenak.

   

  Idazkariari dagozkio:

 39. Batzarraren eta Kontseiluaren aktak jasotzea.

 40. Erakundearen liburuak eta dokumentuak zaintzea, kontabilitatekoak izan ezik.

 41. Bazkideen erregistro-liburua eramatea.

 42. Erakundearen liburuei eta dokumentuei buruzko ziurtagiriak igortzea, lehendakariaren oniritziarekin.

 43. Batzarrean aztertu beharreko gaien zerrenda prestatzea.

 44. Diruzainarekin batera, Batzarrari aurkeztuko dion urteko memoria idaztea.

 45. Erakundeari aholkularitza juridikoa ematea.

 46. Estatutuek ematen dizkioten gainerako eskumenak.

   

   

  VIII. KAPITULUA

   

  ARAUBIDE EKONOMIKOA ETA JURIDIKOA

   

  45. artikulua. Ituntze Batzarraren diru-sarrerak.

   

  Ituntze Batzarraren diru-sarrerak izango dira:

   

 47. Kideen ekarpenak.

 48. Lortuko diren dirulaguntzak, kredituak, dohaintzak eta abar.

 49. Ituntze Batzarraren ondasunak besterentzearen emaitza.

 50. Bere ondarearen errentak eta emaitzak.

 51. Hirigintzako xedeak betetzeko beste Erakunde edo Organismo batzuekin egindako hitzarmenetatik datozen partaidetzak eta diru-sarrerak.

   

  46. artikulua. Ituntze Batzarraren gastuak.

   

  Ituntze Batzarraren gastuak izango dira:

   

 52. Hirigintza-jarduketa sustatzea.

 53. Eremua urbanizatzeko eta eraikitzeko obra komunak finantzatzea, hala erabakitzen bada.

 54. Profesionalen, administrarien, zaintzako eta jagoletzako, besteak beste, ordainsariak ordaintzea.

 55. Ondasunak eta eskubideak desjabetzeagatiko kalte-ordainak.

 56. Ituntze Batzarraren betebeharrak eta helburuak betetzeko behar diren guztiak.

   

  47. artikulua. Kideen ekarpenak eta horien ordainketa.

   

  Kideen ekarpenak bi motatakoak izango dira:

   

 57. Ohikoak edo kudeaketakoak, Ituntze Batzarraren gastu orokorrak ordaintzeko, Batzar Nagusiak onartutako aurrekontuaren arabera.

 58. Apartekoak, kalte-ordainak eta urbanizazio- eta eraikuntza-gastuak ordaintzeko.

   

  Kideen arteko ekarpenen banaketa kide bakoitzak duen eskubide edo interes ekonomikoaren arabera egingo da. Eskubide edo interes ekonomiko hori bere titulartasuneko partaidetza-kuotaren edo kuoten arabera zehaztuko da.

   

  Lehendakariak kideei eskatu ahal izango dizkie Batzar Nagusiak gastu sozial arruntei edo apartekoei aurre egiteko onartutako ekarpenak, baita bermeak edo fidantzak eratzea ere, Ituntze Batzarrak obrak zuzenean gauzatzeko konpromisoak bere gain hartzen dituela ziurtatzeko.

   

  Kideek ordaindu beharreko kopuruak Batzar Nagusiaren erabakiak ezartzen duen moduan eta epeetan ordainduko dira, eta ordainketa egitea adostuko da. Adostutako epea igarota, kide berankorrak ordaindu gabeko kopuruaren edo frakzioaren urteko % 20ko errekargua izango du, ordaindu beharrekoa osorik ordaindu arte. Ordaindu beharrekoa eta interesak behin betiko ordaindu beharko ditu hamabost eguneko epean, errekerimendua egiten zaionetik kontatzen hasita.

   

   

  Errekerimendua eginez gero, eta zor den ekarpena eta sortutako errekarguak aurreikusitako epean ordaindu ez badira, lehendakariak kide berankorraren aurka egingo du, administrazio-premiamendu bidez, Oiartzungo Udalari eskaera eginez, edo desjabetze-eskubidea erabiliz; horretarako, idazkariak, lehendakariaren oniritziarekin, dagokion ziurtagiria emango du, eraginkortasun betearazlea izango duena. Nolanahi ere, borondatezko aldia amaitzen denetik hura gauzatzen den arte, kide berankorra etenaldian geratuko da Ituntze Batzarraren barruan dituen eskubideak baliatzeari dagokionez.

   

  Batzarrari zor zaizkion zenbatekoak eta sortutako errekarguak okupazio-akta egin aurreko edozein unetan ordainduz gero, desjabetze-espedientea ezereztu egingo da.

   

  48. artikulua. Estatutuen iraunaldia.

   

  Estatutu hauek nahitaez betetzekoak izango dira Ituntze Batzarreko kideentzat.

   

  49. artikulua. Betearaztea.

   

  Ituntze Batzarreko gobernu-organoen egintzak eta erabakiak berehala betearaztekoak izango dira, hirigintza-organoen geroagoko baimena behar dutenak izan ezik. Egintza eta erabaki horiek modu frogagarrian jakinarazi beharko zaizkie kideei, eta une horretatik aurrera eraginkortasun juridiko osoa izango dute.

   

  50. artikulua. Administrazio-helegiteak.

   

  Lehendakariak, Erakundeko Kontseiluak edo Batzar Nagusiak hartutako erabakien aurka, gora jotzeko helegitea aurkez daiteke Oiartzungo Udalaren aurrean, hilabeteko epean, erabakiak jakinarazten diren egunetik zenbatzen hasita, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 162.3 artikuluarekin bat etorriz.

   

  Batzar Nagusiaren eta lehendakariaren erabakiak irmotzat joko dira baldin eta aurreko paragrafoetan adierazitako epean aurkaratzen ez badira.

   

  Halaber, aurreko helegiteei kalterik egin gabe, erabaki horiek betearazleak izango dira, salbu eta Ituntze Batzarreko presidenteak, Tutoretza Organoko lehendakariak edo jurisdikzio-organoko lehendakariak, bide horretara joz gero, etetea erabakitzen badute.

   

  Akordioak bertan behera uzteko, Ituntze Batzarrari sor dakizkiokeen kalteak ordaintzeko adinako fidantza jarri beharko da. Helegitea ekarpen arruntei edo apartekoei buruzkoa bada, eteteak eskatuko du aldez aurretik Ituntze Batzarraren esku uztea gordailu atzeraezina eta, helegitearen ondorioz, ekarpenaren zenbatekoa, gehi % 25, atzerapenak eragindako kalte-galerei erantzuteko; kalte-galera horiek handiagoak ez badira, helegitearen xede den zenbatekoaren legezko interesetan zenbatetsiko dira.

   

   

  IX. KAPITULUA

   

  DESEGITEA ETA LIKIDATZEA

   

  52. artikulua. Desegitea.

   

  Elkartea desegin egingo da bere xedea bete ondoren edo, xede hori betetzea ezinezkoa bada argi eta garbi, Batzar Nagusiak desegitea erabakitzen badu.

   

  Halaber, desegin egingo da Ituntze Sistemak ukitutako finka guztiak jabe bakar batenak badira. Jabe horrek bere gain hartuko ditu egikaritu gabe dauden kargak eta Batzarrak bere gain hartutako konpromiso guztiak.

   

   

  53. artikulua. Likidatzea.

   

  Desegitea erabakitzen duen batzar horrek berak likidatzaileak izendatuko ditu eta likidazio-prozedura ezarriko du.

   

  Oiartzunen, 2020ko maiatzaren 22an.

 

Jarraitu irakurtzen

Lanbarren poligonoko LAN-1B eremuaren Plan Bereziaren hasierako onarpena./ Aprobación inicial del Plan Especial del sector LAN-1B de Lanbarren

IRAGARKIA

Oiartzungo Udalaren Tokiko Gobernu Batzarrak, 2020ko maiatzaren 12an egindako bilkuran, CONSTRUCCIONES LANTEGUI S.A. enpresak aurkeztu eta j. Arrizabalaga arkitektoak idatzitako “Lanbarren poligonoko LAN-1B eremuaren Hiri Antolamenduko Plan Berezia”ri haserako onarpena ematea erabaki zuen.

Interesatuek egokitzat jotzen dituzten alegazioak aurkez ahal ditzaten Proiektua eta bere espedientea hogei (20) eguneko epean jendaurrean jartzen dira.

Oiartzunen, 2020ko maiatzaren 13an

IDAZKARIAK,

 

Jarraitu irakurtzen

Lanbarren poligonoko LAN-1B eremuaren PAU-aren hasierako onarpena / Aprobación inicial del PAU del sector LAN-1B del polígono Lanbarren.

IRAGARKIA

Oiartzungo Udalaren Tokiko Gobernu Batzarrak, 2020ko maiatzaren 12an egindako bilkuran, CONSTRUCCIONES LANTEGUI S.A. enpresak aurkeztu eta J. Arrizabalaga arkitektoak idatzitako “Lanbarren poligonoko LAN-1B eremuko Urbanizatzeko Jarduketa Programa”ri haserako onarpena ematea erabaki zuen.

Lurzoru eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 156.3 artikuluak xedaturikoari jarraiki, programaren funtsezko edukiak hauek direla argitaratzea erabaki da:

 • Eremua: LAN-1B, Oiartzungo Hiri Antolaketako Plan Orokorrarena (onarpena 2015/03/25. GAO 2015/05/12).
 • Sustatzailea: C. LANTEGUI S.A. jabetzaren % 50a baina gehiago.
 • Kudeaketa sistema: Konzertazioa.
 • Eraikigarritasuna: 3.020 m² sestra gainean.
 • Epeak: Urbanizazio proiektua eta Birpartzelatze-proiektua aurkezteko epea: 12 hilabete Programaren behin betiko onarpenetik kontatuta. Urbanizazio lanak hasteko eta bukatzeko epea: 1. fasea (b.01 lursaila): 24 hilabete; 2. fasea (b.02 lursaila): 24 hilabete.
 • Urbanizazio lanen aurrekontua: 118.019,92 €

Interesatuek egokitzat jotzen dituzten alegazioak aurkez ahal ditzaten Proiektua eta bere espedientea hogei (20) eguneko epean jendaurrean jartzen dira.

Oiartzunen, 2020ko maiatzaren 14an

IDAZKARIAK,

Jarraitu irakurtzen

Udal Osoko Batzarra. 2020ko apirilaren 29

UDAL OSOKO BATZARRA.

NOIZ: 2020ko apirilaren 29an, 14:00tan.

NON: Udaletxeko Areto Nagusian (COVID-19aren eraginez, Batzarra ez da jendearentzat irekia izango).

GAI ZERRENDA:

 1. Aurreko batzarrei dagozkien akten onarpena.
 2. 2019ko Likidazioaren berri ematea.
 3. ELI-3A eta ELI-3I eremuetan zuzkidura bizitokiak eta alokairuko babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko Oiartzungo Udala eta Eusko Jaurlaritzaren arteko lankidetza hitzarmenaren aldaketa.
 4. Lintzirin eremu industrialean zerbitzu bidea eraiki ondoren lur soberakinen erabilera pribatiboa Leroy Merlin, S.L., Easo Motor S.A. eta Argitze Eder enpresei uztea.
 5. Beste ekitaldietako ordainagiriak baliogabetzea.
 6. 2020ko lehen hiruhilekoari dagokion aurrekontuaren exekuzioaren, aurrekontuz kanpoko mugimenduen eta diruzaintzaren egoeraren berri ematea.
 7. Beste organoen jardueraren jarraipena.
 8. Eskari-galderak.

 

Jarraitu irakurtzen

Altzibar auzoko ALT-6 Altzibar Mendebaldea arearen Hiri Antolamenduko Plan Berezia”ri hasierako onarpena

Oiartzungo Udalaren Tokiko Gobernu Batzarrak, 2020ko urtarrilaren 28an egindako bilkuran, ARBAISENEA, S.L. enpresak aurkeztu eta Blas Urbizu arkitektoak idatzitako “Altzibar auzoko ALT-6 Altzibar Mendebaldea arearen Hiri Antolamenduko Plan Berezia”ri haserako onarpena ematea erabaki zuen.

Interesatuek egokitzat jotzen dituzten alegazioak aurkez ahal ditzaten Proiektua eta bere espedientea berrogei eta bost (45) eguneko epean jendaurrean jartzen dira, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren hurrengotik kontatzen hasita.

Oiartzunen, 2020ko otsailaren 7an.

Jarraitu irakurtzen

LUR MUGAKETA HASTEKO ERABAKIA - Acuerdo iniciatorio de deslinde

Udalbatzak, 2019ko abenduaren 19an egindako bilkuran, honako finkaren mugaketa espedienteari hasiera ematea erabaki zuen:

Herri bidearen soberakina, Juansendo kalea 6ko Aristegi etxearen (4655 finka), hegoaldetik; eta Juansendo kalea 2-4ko Aldabe etxearen (1399 eta 1661 finkak), iparraldetik, artean kokaturikoa. Ekialdetik Juansendo kalearekin eta mendebaldetik Aristegi etxe bereko finkarekin egiten du muga.

Mugaketa lanak: 2020ko apirilaren 2an, goizeko 09:00tan, hasiko dira.

Jendaurreratzea: Espedientea jendaurrean jarriko da Udal honetako idazkaritzako bulegoetan Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitalpena egin (2020ko urtarrilaren 8ko 4 zk.ko GAO) eta hurrengo hirurogei egunetan, beti ere mugaketa egunaren aurretik.

Erreklamazioak: Interesatuek beren eskubideen aldeko arrazoiak edota frogak, egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izago dituzte, mugaketa lanen hasiera baino 20 egun lehenago, ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretuaren bidez onartutako Toki Entitateen Ondasunen Arautegiaren 61. artikuluarekin adostasunean.

Oiartzunen, 2020ko urtarrilaren 8an.

 


 

Jarraitu irakurtzen