Oiartzungo udalerrian Administrazio elektronikoaren Ordenantza idatzi aurreko kontsulta bideratzeko iragarkia / Anuncio de consulta previa a la redacción de la Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica en el Ayuntamiento de Oiartzun..

39/2015 Legeak –urriaren 1ekoak, Administrazioen Publikoen Prozedura Erkideari buruzkoak– berrikuntzak ezarri ditu Administrazio publikoen legegintza-ekimena eta erregelamenduak egiterakoan; besteak beste, herritarren iritzia eta etorkizuneko arauak ustez ukitu ahal dituen antolakunde ordezkagarrienen iritzia jasotzeko beharra.

39/2015 Legeak –urriaren 1ekoak, Administrazioen Publikoen Prozedura Erkideari buruzkoak– bere 133 artikuluan hau xedatzen du:

“1.- Legearen edo erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, kontsulta publiko bat bideratuko da administrazio eskudunaren webgunearen bitartez, eta jasoko da zer iritzi duten etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuek eta antolakunderik ordezkagarrienek puntu hauei buruz:

a) Ekimenaren bitartez konpondu nahi diren arazoak.?

b) Arau hori onestea, beharrezko eta egoki den.?

c) Arauaren helburuak.?

d) Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak.”

Oiartzungo Udalak administrazioaren funtzionamendu elektronikoa sustatu nahi du, arautegiarekin bat etor dadin eta herritarren beharrei modu egokienean erantzun ahal izateko.

Horretarako, 39/2015 Legeak ezartzen duen prozedura betetzeko, Oiartzungo Udalak erabaki du Oiartzungo udalerrian funtzionamendu elektronikoa arautzeko Ordenantza onartu aurretik, aurretiazko kontsulta publikoa burutzea.

Beraz, herritarrek, erakundeek eta elkarteek hala iritziz gero, parte hartu ahal izango dute ekarpenak aurkeztuz 2021ko urriaren 30a arte, bi bide hauen bidez:

  • Posta elektronikoaren postontzi honen bidez: ekarpenak@oiartzun.eus. ?
  • Udalaren Erregistro orokorrean aurkeztutako iradokizunen bidez (Doneztebe plaza, 1) edo erregistro elektronikoaren bitartez, www.oiartzun.eus, ziurtagiri digitalaren bidez identifikatuta.?

EKIMENAREN BITARTEZ KONPONDU NAHI DIREN ARAZOAK ?

Ordenantza honek bitarteko elektronikoen erabilera arautzen du Oiartzungo udal-sektore publikoaren esparruan, herritarrekiko sinplifikazioaren, gardentasunaren, hurbiltasunaren eta zerbitzu eraginkorraren printzipioak, udaleko administrazio-prozeduraren tramitazioa eta herritarren parte-hartzea bitarteko horien bidez modu eraginkorragoan lortzen laguntzeko.

ERREGELAMENDUA ONARTZEKO BEHARRA ETA EGOKITASUNA

Udal mailan garatzea 203/2021 Errege Dekretua, martxoaren 30ekoa, sektore publikoaren bitarteko elektronikoen bidezko jarduera- eta funtzionamendu-erregelamendua onartzen duena, horren helburua da, hain zuzen ere, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legea eta sektore publikoaren araubide juridikoari eta funtzionamenduari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legea garatzea, sektore publikoaren jardun eta funtzionamendu elektronikoari dagokienez.

ERREGELAMENDUAREN HELBURUAK

a. Herritarrek Oiartzungo udal-sektore publikoarekin bitarteko elektronikoen bidez izan behar dituzten harremanak zuzendu behar dituzten eskubideak indartzea eta betebeharrak betetzen laguntzea, bereziki, emakumeen, desgaitasuna duten pertsonen eta adinekoen berdintasuna eta diskriminaziorik eza bermatuz.

b. Administrazio elektronikoa, gardentasuna eta parte-hartzea bitarteko elektronikoen bidez garatzeko printzipio orokorrak zabaltzea Oiartzungo udal-administrazioaren esparruan.

c. Bitarteko elektronikoen erabilerak dakartzan hobekuntzak administrazio-prozeduretan sartzea.

d. Kudeaketa publikoko eredu bat ezartzea, udal-administrazioaren datuen eta baliabide teknologikoen erabilera eraginkorrean oinarritua, pertsonek eta enpresek jasaten dituzten administrazio-kargak murrizteko.

IZAN LITEZKEEN BESTELAKO AUKERA ERREGULATZAILE ETA EZ- ERREGULATZAILEAK

Ordenantzaren biderapena beharrezkoa da udal eta udal erakundeen funtzionamendua arautzeko, eta ezin da beste tresna edo dokumentu bidez ordeztu.

 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece novedades en cuanto a iniciativa legislativa y reglamentaria de las Administraciones Públicas; entre otras, la necesidad de recoger la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas que puedan verse afectadas por las futuras normas.

El artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece lo siguiente:

“1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.”

El Ayuntamiento de Oiartzun desea promover un nuevo reglamento para reglar el funcionamiento electrónico de la administración, de manera que se ajuste a la normativa y de la mejor respuesta posible a las necesidades de la ciudadanía.

En cumplimiento del procedimiento establecido en la Ley 39/2015, el Ayuntamiento de Oiartzun ha acordado, con carácter previo a la aprobación del Reglamento regulador del funcionamiento electrónico del Ayuntamiento, la realización de una consulta pública previa.

Por lo tanto, los ciudadanos, entidades y asociaciones que así lo estimen oportuno podrán participar presentando sus aportaciones hasta el 30 de octubre de 2021 a través de dos vías:

  • Mediante correo electrónico en la dirección: ekarpenak@oiartzun.eus. 

  • Mediante la presentación de sugerencias en el Registro General del Ayuntamiento (Plaza Done Eztebe, 1) o a través del registro electrónico www.oiartzun.eus, donde el ciudadano habrá de identificarse mediante certificado digital.

PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA

Esta ordenanza regula la utilización de los medios electrónicos en el ámbito del sector público municipal de Oiartzun para facilitar la consecución más eficaz de los principios de simplificación, transparencia, proximidad y servicio efectivo a la ciudadanía, la tramitación del procedimiento administrativo municipal y la participación ciudadana por estos medios.

NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN

Desarrollar, a nivel municipal, el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, que a su vez desarrolló la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo que hace referencia a la actividad y funcionamiento electrónico del sector público.

OBJETIVOS DE LA NORMA

a. Reforzar los derechos y facilitar el cumplimiento de los deberes que deben regir las relaciones por medios electrónicos de la ciudadanía con el sector público municipal de Oiartzun

b. Ampliar los principios generales para el desarrollo de la administración electrónica, la transparencia y la participación por medios electrónicos en el ámbito del sector público municipal de Oiartzun.

c. lncorporar a los procedimientos administrativos las mejoras que aporta el uso de medios electrónicos.

d. Establecer un modelo de gestión pública basado en el uso eficiente de los datos y los medios tecnológicos del sector público municipal, con la vocación de reducir las cargas administrativas que pesan sobre las personas y las empresas.

POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS.

La Ordenanza resulta indispensable para regular el funcionamiento electrónico del Ayuntamiento y de sus organismos dependientes y no existe otro instrumento o documento que pueda suplirla con igual cometido.