SailaOrdenantzak
Ogasuna 

Zerga ordenantza

Hobari eta salbuespenen laburpena

EtxebizitzaEtxebizitza hutsen alokairua sustatzeko diru-laguntzak
 OngizateEtxez-etxeko laguntza
Elorsoro kiroldegiko bonuak
Udal tasen salbuespen araudia
Hirigintza

Bizitegi eraikinetako etxebizitzak zatitzeko ekintzak arautzen dituen udal ordenantza. Behin betiko onarpena

Udal etxebizitza tasatua arautzeko ordenantzaren behin betiko onarpena, argitaratze data

Oiartzungo udal etxebizitza tasatuen eskatzaileen Erregistroaren Erregelamenduaren behin-betiko onespena

Bizitegiko lurzoruko hainbat eremu finkatutako hirugarren sektoreko lokalak edo lokal osagarriak, beheko solairuak eta teilatupeak bizitegi bihurtzeko jarduerak arautzeko ordenantza
Udal plangintzako aholku batzordearen araudia
Udal etxebizitza tasatuak arautzeko udal ordenantza

Gizarte portaera eta bide eta leku publikoen erabilera, okupazio eta garbiketari buruzko udal ordenantza

Animaliak eduki eta babesteko ordenantza
Hiri izaerako bide publikoen erabilera, trafikoa, zirkulazioa eta segurtasunari dagokion ordenantza
Herri onurako mendietan larrean aritzea arautzen duen ordenantza
Ingurugiroa zarata eta dardarretatik babesteko ordenantza
Kanpinetatik kanpoko akanpada egiteko lur kontrolatuen arauketarako ordenantza
Mendiak, ingurumena eta mugikortasunaErabilera publikoko mendietan larretzeko ordenantza aldatzea
Auto-taxi zerbitzuaren ordenantza
Hondakinak Hiri Hondakinak bildu eta tratatzeko udal ordenantza (aldaketak)
Hiri hondakinak bildu eta tratazeko udal ordenantza
 Udaltzaingoa Animaliak eduki eta babesteko ordenantza
Gizarte portaera eta bide eta leku publikoen erabilera, okupazio eta garbiketari buruzko udal ordenantza
Hiri izaerako bide publikoren erabilera, trafikoa, zirkulazioa eta seguritateari dagokion ordenantza