2022 urterako Udal Zerga Ordenantzaren 6. atalaren (hiri-lurren balio gehitzearen gaineko zerga) aldaketaren hasierako onarpena.

Udalbatzak, 2021eko azaroaren 24ean egindako bilkuran, gehiengoaren aldeko botoz, 2022 urterako Udal Zerga Ordenantzaren 6. atala aldatzea onartu zuen hasieraz. Aipatu atalak hiri-lurren balio gehitzearen gaineko zerga arautzen du.

Hartutako erabakia eta horretarako bideratu den espedientea jendaurrean jartzen dira, Gipuzkoako Ondasun Lokalak erregulatzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauko 16.1 artikuluan xedatutakoarekin bat.

- Dokumentu horiek erakutsiko diren lekua: udal kontuhartzailetza

- Aztertzeko eta, kasua balitz, erreklamazioak egiteko epea: 30 lanegun Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarki hau argitaratu eta biharamutenik kontatzen hasita, hau da, 2021eko abenduaren 10etik 2022ko urtarrilaren 21a arte.

- Erreklamatzeko legitimatuak daudenak: uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauko 17. artikuluan aipatzen direnak.

- Aurkezteko lekua: Udaletxeko sarrera erregistro orokorrean edo legez araututako lekuetan eta moduetan.

- Erreklamazioa aurkezten zaion organoa: Udalbatza.

Inolako erreklamaziorik egin gabe informazio honen erregelamenduzko epea iragan denean, hartutako erabakiak eta adierazitako dokumentuak behin-betirako onartutzat hartuko dira, beste erabakiren bat hartu beharrik gabe.