GUR-1C EREMUAN EGINDAKO BORONDATEZKO BIRPARTZELATZEAREN BEHIN BETIKO ONARPENA ETA ESKRITURA PUBLIKOA BERRESTEA / APROBACIÓN DEFINITIVA DE REPARCELACIÓN VOLUNTARIA REALIZADA EN LA ZONA GUR-1C Y RATIFICACIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA.

Tokiko Gobernu Batzarrak 2020/12/10ean emandako ebazpenaren bidez, behin betikoz onetsi zen Gurutze auzoko GUR-1C exekuzio unitatea borondatez birzatitzeko proiektua. Argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan.

 

“GUR-1C eremuan egindako borondatezko birpartzelatzeaREN BEHIN BETIKO ONARPENA eta eskritura PUBLIKOA berrestea.

 

Oiartzungo udal Tokiko Gobernu Batzarrak, 2020ko urriaren 27an, Gurutze auzoko GUR-1C eremuan borondatezko birpartzelazioa egiteko proiektua onartu zuen.

Ondoren, 2020ko azaroaren 5ean, Miguel Angel Sanchez Ferrer Notarioaren aurrean, bere Protokoloko 2.078 zenbaki pean, eskritura publikoa izenpetu zuten Udalak eta eremuko sustatzaile den Azpeitia Isasa S.L.k eta hau jendaurrean egon da hamabost egunez, 2020/11/17ko 220 zk.ko GAOean eta udalaren web orrialdean, ez duelarik inolako alegaziorik izan.

 

Beraz, honako akordioa hartzea onartu da:

LEHENA.- GUR-1C eremuaren borondatezko birpartzelazio proiektua behin-betikoz onartzea erabaki da eta horretarako egindako eskritura berrestea.

              BIGARRENA.- Jabetza Erregistrora inskribatu dadin bidali aurretik honako kopuruak ordaindu beharko dira:

              - Eraikigarritasun haztatuaren hazkuntzaren % 15: 122.707,71 €

              HIRUGARRENA.- Erabaki honi dagokion iragarkia ere Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta web orrian argitaratzea ere erabaki da.

              LAUGARRENA.- Bigarren ataleko ordainketa egiaztaturik eta erabaki bide administratiboan irmoa denean, Jabetza Erregistroan inskribatzeari ekitea.

              BOSTGARRENA.- Espediente hau tramitatzeari dagokion petxaren kontzeptuan 4740,82 € ordaindu beharko ditu.”

 

Eta Jabetza Erregistrora igortzea, Hirigintzako Kudeaketako Erregelamendua onartzen duen 3288/1978 E. Dekretuaren 115.2 artikuluaren arabera.”

 

Eta horren berri ematen dizuegu dagozkion ondorioetarako. Bestetik, administrazio-bidea amaitzen duen egintza horren aurka ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI-ERREKURTSOA aurkez dezakezu Administrazioarekiko Auzitarako Donostiako Epaitegian BI HILABETEKO epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita, administrazioarekiko auziak arautzen dituen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46. artikuluan ezarritakoaren arabera. Eta Administrazio Publikoen Prozedura Arrunta arautzen duen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 114. artikuluarekin bat etorriz.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz-zatian adierazitako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, BERRAZTERTZEKO  ERREKURTSOA aurkez diezaiokezu ebazpena eman zuen organoari HILABETEKO epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

Hori guztia, aurretik adierazitako urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. artikuluarekin bat etorriz, eta zure eskubideak babesteko egoki irizten dituzun egintza edo errekurtsoak aurkezteari kalterik egin gabe.

Oiartzunen, 2020ko abenduaren 10ean

Udal Idazkariak,

“APROBACIÓN DEFINITIVA DE REPARCELACIÓN VOLUNTARIA realizada en la zona gur-1c Y RATIFICACIÓN DE la ESCRITURA PÚBLICA.

 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Oiartzun, con fecha 27 de octubre de 2020, aprobó el proyecto de reparcelación voluntaria del área GUR-1C del barrio de Gurutze.

Posteriormente, el 5 de noviembre de 2020, el Ayuntamiento y el promotor de la zona, Azpeitia Isasa S.L., suscribieron escritura pública ante el Notario, D. Miguel Ángel Sánchez Ferrer, con el número 2.078 de su Protocolo, habiendo permanecido expuesto al público durante quince días en el B.O.G. nº 220 del 17/11/2020 y en la página web municipal, sin que se haya producido alegación alguna.

 

En consecuencia, se aprueba el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación voluntaria del área GUR-1C y ratificar la escritura otorgada al efecto.

SEGUNDO.- Antes de su remisión para la inscripción en el Registro de la Propiedad deberán abonar las siguientes cantidades:

              - 15% del incremento de la edificabilidad ponderada: 122.707,71 €

TERCERO.- Disponer la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en la página web.

              CUARTO.- Proceder a la inscripción en el Registro de la Propiedad una vez comprobado el pago del apartado dos y la resolución sea firme en vía administrativa.

              QUINTO.- Deberá abonar la cantidad de 4.740,82 € en concepto de tasa correspondiente a la tramitación de este expediente.”

 

Asimismo, anunciar que estará a disposición de los interesados en la página web de este Ayuntamiento www.oiartzun.eus

 

Lo que se le/s notifica a Vd/s. a los efectos procedentes, significándole/s que, contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá/n Vd/s. interponer en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Donostia, a tenor de lo establecido en los Arts. 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. Y en concordancia con el Art. 114 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la resolución expresa que se le notifica, podrá/n Vd/s. interponer RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de UN MES que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la recepción de la presente notificación.

Todo ello, conforme a lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, anteriormente señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare/n oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

En Oiartzun, a 10 de diciembre de 2020.

La Secretaria.