idatzitako “Oiartzungo Gurutze auzoko GUR-1C eremu Xehetasun Azterketa, bigarren moldaketa” dokumentuari haserako onarpena / aprobación inicial al documento “2ª Modificación del Estudio de Detalle del área GUR-1C de barrio Gurutze”

IRAGARKIA

 

 

 

Oiartzungo Udalaren Tokiko Gobernu Batzarrak, 2020ko uztailaren 23an egindako bilkuran, Josu Azpeitia Zabaleku jaunak aurkeztu eta Ibon Salaberri arkitektoak idatzitako “Oiartzungo Gurutze auzoko GUR-1C eremu Xehetasun Azterketa, bigarren moldaketa” dokumentuari haserako onarpena ematea erabaki zuen.

 

Interesatuek egokitzat jotzen dituzten alegazioak aurkez ahal ditzaten Proiektua eta bere espedientea hogei (20) eguneko epean jendaurrean jartzen dira.

 

Oiartzunen, 2020ko uztailaren 24an

IDAZKARIAK,

ANUNCIO

 

 

Por resolución de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 23 de julio de 2020, se ha concedido aprobación inicial al documento “2ª Modificación del Estudio de Detalle del área GUR-1C de barrio Gurutze” de Oiartzun, documento redactado por el arquitecto Ibon Salaberri y presentado por D. Josu Azpeitia Zabaleku.

 

A los efectos de que por los interesados se presenten cuantas alegaciones se consideren convenientes, se expone al público por período de veinte (20) días el proyecto y su expediente.

 

En Oiartzun, a 24 de julio de 2020. La Secretaria,