ELI-1A Elizalde Erdigunea areako Birgaitze Plan Bereziaren Moldaketa” dokumentuari haserako onarpena / aprobación inicial al documento “Modificación del Plan Especial de Reforma del Ámbito ELI-1A – Elizalde Erdigunea”

IRAGARKIA

 

 

 

Oiartzungo Udalaren Tokiko Gobernu Batzarrak, 2020ko uztailaren 23an egindako bilkuran, ZALAKAINENE ETXADIA S.L.. enpresaren izenean Xabier Intxaurrondo Satrustegi jaunak aurkeztu eta Xabier Uranga eta Zuria Arechaga arkitektoek eta Jose Maria Abad abokatuak idatzitako “A.I.U. ELI-1A Elizalde Erdigunea areako Birgaitze Plan Bereziaren Moldaketa” dokumentuari haserako onarpena ematea erabaki zuen.

 

Interesatuek egokitzat jotzen dituzten alegazioak aurkez ahal ditzaten Proiektua eta bere espedientea hogei (20) eguneko epean jendaurrean jartzen dira.

 

Oiartzunen, 2020ko uztailaren 24an

IDAZKARIAK,

 

ANUNCIO

 

 

Por resolución de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 23 de julio de 2020, se ha concedido aprobación inicial al documento “Modificación del Plan Especial de Reforma del Ámbito ELI-1A – Elizalde Erdigunea” de Oiartzun, documento redactado por los arquitectos Xabier Uranga y Zuria Arechaga y el abogado Jose María Abad y presentado por D. Xabier Intxaurrondo Satrustegi en representación de la empresa ZALAKAINENE ETXADIA S.L.

 

A los efectos de que por los interesados se presenten cuantas alegaciones se consideren convenientes, se expone al público por período de veinte (20) días el proyecto y su expediente.

 

En Oiartzun, a 24 de julio de 2020. La Secretaria,