Lanbarren poligonoko LAN-1B eremuaren Plan Bereziaren hasierako onarpena./ Aprobación inicial del Plan Especial del sector LAN-1B de Lanbarren

IRAGARKIA

Oiartzungo Udalaren Tokiko Gobernu Batzarrak, 2020ko maiatzaren 12an egindako bilkuran, CONSTRUCCIONES LANTEGUI S.A. enpresak aurkeztu eta j. Arrizabalaga arkitektoak idatzitako “Lanbarren poligonoko LAN-1B eremuaren Hiri Antolamenduko Plan Berezia”ri haserako onarpena ematea erabaki zuen.

Interesatuek egokitzat jotzen dituzten alegazioak aurkez ahal ditzaten Proiektua eta bere espedientea hogei (20) eguneko epean jendaurrean jartzen dira.

Oiartzunen, 2020ko maiatzaren 13an

IDAZKARIAK,

 

ANUNCIO

Por resolución de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 12 de mayo de 2020, se ha concedido aprobación inicial al “Plan Especial de Ordenación Urbana del sector LAN-1B del Polígono Lanbarren” de Oiartzun, documento redactado por el arquitecto J. Arrizabalaga y promovido por la empresa CONSTRUCCIONES LANTEGUI S.A.

A los efectos de que por los interesados se presenten cuantas alegaciones se consideren convenientes, se expone al público por período de veinte (20) días el proyecto y su expediente.

En Oiartzun, a 13 de mayo de 2020. La Secretaria,