LUR MUGAKETA HASTEKO ERABAKIA - Acuerdo iniciatorio de deslinde

Udalbatzak, 2019ko abenduaren 19an egindako bilkuran, honako finkaren mugaketa espedienteari hasiera ematea erabaki zuen:

Herri bidearen soberakina, Juansendo kalea 6ko Aristegi etxearen (4655 finka), hegoaldetik; eta Juansendo kalea 2-4ko Aldabe etxearen (1399 eta 1661 finkak), iparraldetik, artean kokaturikoa. Ekialdetik Juansendo kalearekin eta mendebaldetik Aristegi etxe bereko finkarekin egiten du muga.

Mugaketa lanak: 2020ko apirilaren 2an, goizeko 09:00tan, hasiko dira.

Jendaurreratzea: Espedientea jendaurrean jarriko da Udal honetako idazkaritzako bulegoetan Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitalpena egin (2020ko urtarrilaren 8ko 4 zk.ko GAO) eta hurrengo hirurogei egunetan, beti ere mugaketa egunaren aurretik.

Erreklamazioak: Interesatuek beren eskubideen aldeko arrazoiak edota frogak, egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izago dituzte, mugaketa lanen hasiera baino 20 egun lehenago, ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretuaren bidez onartutako Toki Entitateen Ondasunen Arautegiaren 61. artikuluarekin adostasunean.

Oiartzunen, 2020ko urtarrilaren 8an.

 


 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 19 de diciembre de 2019, aprobó el inicio de expediente de deslinde de la siguiente finca:

Sobrante de camino público situado entre la casa Aristegi (Juansendo kalea 6), finca 4655, por el sur; y la casa Aldabe (Juansendo kalea 2-4), fincas 1399 y 1661, por el norte. Linda con la calle Juansendo por el este y la misma finca, casa Aristegi, por el oeste.

Labores de deslinde: Comenzarán el día 2 de abril de 2020, a las 09:00 h.

Exposición al público: El expediente estará expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo de sesenta días desde su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (publicación nº 4 de 8 de enero de 2020), previos al inicio de las operaciones de deslinde.

Reclamaciones: Los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes a la prueba y defensa de sus derechos hasta los veinte días anteriores al comienzo de las operaciones de deslinde, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por R. Decreto 1372/1986, de 13 de junio.

En Oiartzun, a 8 de enero de 2020.