GIZARTE BAZTERKETA ETA EKONOMI LARRITASUN EGOEREI AURRE EGITEKO NORBANAKO ETA FAMILIENTZAKO LAGUNTZAK

Helburua: Oiartzungo biztanleen giza bazterketa arriskuak edo bazterketa eta larritasun ekonomikoko egoerak saihestea.

Proposamenak aurkezteko epea, lekua eta modua: Dirulaguntzak eskuratzeko eskabideak, onuradunak edo hari ordezkatzen dion pertsonak sinatu beharko ditu eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan  jasotako tokietan eta moduan aurkeztuko dira, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean deialdi hau argitaratu eta biharamunetik hasita.

Dirulaguntzen zenbatekoa: Dirulaguntza hauek ordaintzeko guztira, 115.000 euroko izendapena eginda dago, Oiartzungo Udalaren 2022 urteko aurrekontuko 1 10 01 480 231 00 02 2022  zenbakidun diru-atalaren kontura.

Deialdiaren araudia: Gizarte bazterketa eta ekonomia larritasun egoerei aurre egiteko norbanako eta familientzako laguntzak. 2022 urtea. Oinarriak

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

  • Eskatzailearen NANaren fotokopia, eta beharrezkoa denean, familia-unitateko gainerako kideen NANaren fotokopiak.
  • Familia-liburuaren fotokopia eta/edo beharrezko denean, zaintza eta babespea egiaztatzen duten agiriak.
  • Familia-unitateko kide guztien dirusarreren egiaztagiriak.
  • Eskatzailearen ondasun higigarri eta higiezinei buruzko egiaztagiriak, eta beharrezko denean, familia-unitateko kide guztienak.
  • Dirulaguntza zein gastuetarako eskatzen den eta gastu horren fakturak edo aurrekontuak.
  • Beharra egiaztatzeko baliagarria den beste edozein dokumentu eta/edo gizarte langileak beharra egiaztatzeko eskatzen duen dokumentua.

Dokumentazioa aurkeztu nahiko ez balitz, Udala baimendu beharko da honek elkarreragingarritasunaren bidez lortu daitezkeenak lor ditzan.

Kontaktua: Oiartzungo Udala, Gizarte Zerbitzuak, Done Eztebe plaza 1, gizarte@oiartzun.eus, 943490552