Kirol dirulaguntzak 2019: Kirol jarduerak antolatzeko

Epea: EPEZ KANPO

HELBURUA

 2019an zehar, Oiartzunen aurreikusitako norgehiagoka araubidez, dirulaguntzak ematea, Oiartzungo udalerrian kirol ekintzak edo jarduera bereziak antola ditzaten. Kirol jarduera horien xedea herrian kirola sustatzea da, eta ez dute irabazi asmorik izango. Gainera, kirol arloan interes orokorrekoak izan beharko dute.

PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA, LEKUA ETA MODUA

Dirulaguntzak eskuratzeko eskabideak deialdia egiten duen organoari zuzenduko zaizkio, eta onuradunak edo hori ordezkatzen duen pertsonak sinatu beharko ditu; eta eskaerarekin batera, beharrezko dokumentazioa aurkeztuko da. Horretarako, 30 egun balioduneko epean aurkeztu beharko dira, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN deialdi hau argitaratzen denetik zenbatzen hasita.

DIRU LAGUNTZEN ZENBATEKOA

Dirulaguntza hauek ordaintzeko, guztira, 13.000 € euroko izendapena eginda dago, Oiartzungo Udalaren 2019 urteko aurrekontuko 1 1102.481.341.00.03.2019 zenbakidun partidaren kontura.

DEIALDIAREN ARAUDIA

KIROL EKINTZAK EDO JARDUERAK ANTOLATZEKO DIRULAGUNTZA

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

KONTAKTUA

Oiartzungo Udala
Gazteria eta Kirola Saila
Done Eztebe Plaza 1, behea
kirola@oiartzun.eus
943 49 01 42

 

 

OBJETIVO

El objetivo de la presente resolución es conceder, en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones para la organización de eventos deportivos previstos en Oiartzun a lo largo del año 2019. El objetivo de las mencionadas actividades es promover el deporte en la localidad, y están dirigidas a entidades deportivas sin ánimo de lucro. Además, deberán ser de interés general.

PLAZO, MODO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes deberán dirigirse al órgano convocante, y deberán estar suscritas por el/la beneficiario/a o persona que lo/la represente; y junto a la solicitud, deberá presentarse la documentación necesaria. Para ello, se establece un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES

Para el pago de estas ayudas económicas existe una consignación total de 13.000 € euros, a cuenta de la partida número 1 1102.481.341.00.03.2019 del presupuesto del Ayuntamiento de Oiartzun para 2019.

NORMATIVA DE LA CONVOCATORIA

BASES ESPECÍFICAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS O ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

CONTACTO

Ayuntamiento de Oiartzun
Departamento de Juventud y Deportes
Done Eztebe Plaza 1, behea
kirola@oiartzun.eus
943 49 01 42