Oiartzungo udalerrian euskara sustatzeko jardueretarako dirulaguntzak arautzeko oinarri bereziak

Programaren deskribapena

Eskaerak egiteko epea

Euskara ikasteko eta hobetzeko dirulaguntzak.

 2019-2020 ikasturteko neguko ikastaroak:

 • Ikasturte hasieran izena emandakoek: 2019ko urriaren 1etik 31ra.
 • Ikasturtea hasita izena emandakoek: 2020ko ekainaren 22tik uztailaren 6ra.

2019-2020 ikasturteko udako ikastaroak: 2020ko urriaren 1etik 19ra.

Udako Euskal Unibertsitateak (UEU) antolatutako ikastaroak egiteko dirulaguntzak oiartzungo ikasle eta langabetuentzat.

 GAOn argitaratzen denetik 2019ko abenduaren 31 arte

Arlo sozioekonomikoan euskararen erabilera sustatzeko dirulaguntzak

 Errotuloak euskaraz jartzeko laguntza: GAOn argitaratzen  denetik 2019ko abenduaren 31 arte

 OLA planeko laguntza: GAOn argitaratzen denetik 2019ko  urriaren 29a arte

 LANIN egitasmoko laguntza: GAOn argitaratzen denetik 2019ko abenduaren 31 arte

Udalerriaz gaindiko eremuetan euskara sustatzen dabiltzan erakundeentzako dirulaguntzak.

 GAOn argitaratzen denetik 2019ko irailaren 30a arte

Lehenengo. Dirulaguntzaren xedea

Oinarri hauen xedea da Oiartzungo udalerrian euskara sustatzeko jardueretarako dirulaguntzak esleitzeko oinarriak arautzea.

Dirulaguntza horiek ondoren zehazten direnak izango dira:

 • Euskara ikasteko eta hobetzeko dirulaguntzak.
 • Udako Euskal Unibertsitateak (UEU) antolatutako ikastaroak egiteko dirulaguntzak oiartzungo ikasle eta langabetuentzat.
 • Arlo sozioekonomikoan euskararen erabilera sustatzeko dirulaguntzak.
 • Udalerriaz gaindiko eremuetan euskara sustatzen dabiltzan erakundeentzako dirulaguntzak.

 

Bigarrena. Dirulaguntza eskatzeko bete behar diren baldintzak.

Zehazki, dirulaguntza hauek euskararen sustapenean lanean ari diren Oiartzungo enpresek, komertzioek, elkarteek eta norbanakoek eska ditzakete, baldin eta dirulaguntzen Lege Orokorraren 13. artikuluak ezarritako debeku batean ere sartuta ez badaude eta Oiartzungo Udalaren dirulaguntzak emateko ordenantzaren 4. artikuluak dion ezaugarriak betetzen badituzte eta oinarri berezi hauetan zehazten diren jarduerak burutzen dituztela egiaztatzen badute.

 

Hirugarrena. Dirulaguntzen zenbatekoa

Diru laguntza hauek ordaintzeko, guztira, 60.140,00 € euroko izendapena eginda dago, Oiartzungo Udalaren 2019 urteko aurrekontuko partida hauen kontura:

 

Programaren deskribapena

Zenbatekoa (2019)

Aurrekontuko partida (2019)

Euskara ikasteko eta hobetzeko dirulaguntzak.

28.000,00 €

1 0701.480.335.00.01

Udako Euskal Unibertsitateak (UEU) antolatutako ikastaroak egiteko dirulaguntzak oiartzungo ikasle eta langabetuentzat.

300,00 €

1 0701.481.335.00.06

Arlo sozioekonomikoan euskararen erabilera sustatzeko dirulaguntzak

28.800,00 €

1 0701.481.335.00.04

Udalerriaz gaindiko eremuetan euskara sustatzen dabiltzan erakundeentzako dirulaguntzak.

3.040,00,€

1 0701.481.335.00.01

GUZTIRA:

60.140,00 €

 

 

Laguarrena. Eskaerak non eta noiz aurkeztu

Dirulaguntzak eskuratzeko eskabideak deialdia egiten duen organoari zuzenduko zaizkio, eta onuradunak edo hori ordezkatzen duen pertsonak sinatu beharko ditu; eta eskaerarekin batera, beharrezko dokumentazioa aurkeztuko da. Horretarako epeak hauek izango dira.

Programaren deskribapena

Eskaerak egiteko epea

Euskara ikasteko eta hobetzeko dirulaguntzak.

2019-20 ikasturteko neguko ikastaroak:

o   Ikasturte hasieran izena emandakoek: 2019ko urriaren 1etik 31ra.

o   Ikasturtea hasita izena emandakoek: 2020ko ekainaren 22tik uztailaren 6ra.

2019-20 ikasturteko udako ikastaroak: 2020ko urriaren 1etik 19ra.

Udako Euskal Unibertsitateak (UEU) antolatutako ikastaroak egiteko dirulaguntzak oiartzungo ikasle eta langabetuentzat.

GAOn argitaratzen denetik 2019ko abenduaren 31 arte

Arlo sozioekonomikoan euskararen erabilera sustatzeko dirulaguntzak

Errotuloak euskaraz jartzeko laguntza: GAOn argitaratzen denetik 2019ko abenduaren 31 arte

OLA planeko laguntza: GAOn argitaratzen denetik 2019ko urriaren 29a arte

LANIN egitasmoko laguntza: GAOn argitaratzen denetik 2019ko abenduaren 31 arte

Udalerriaz gaindiko eremuetan euskara sustatzen dabiltzan erakundeentzako dirulaguntzak.

GAOn argitaratzen denetik 2019ko irailaren 30a arte

 

Eskaerak Udal Erregistroan aurkeztuko dira.

 


 

(TRADUCCIÖN AL ESPAÑOL DEL ORIGINAL EN EUSKARA)

 

Primero. Objeto de la subvención:

El objeto de estas bases es la regulación de las bases para la adjudicación de subvenciones para actividades de promoción del euskera en el municipio de Oiartzun.

Estas subvenciones serán las que se detallan a continuación:

 • Subvenciones para el aprendizaje y perfeccionamiento del euskera.
 • Subvenciones para la realización de cursos organizados por la Universidad Vasca de Verano (UEU) para estudiantes y desempleados/as de Oiartzun.
 • Subvenciones para fomentar el uso del euskera en el ámbito socioeconómico .
 • Subvenciones a entidades que promuevan el euskera en el ámbito supramunicipal.

 

Segundo. Requisitos para acceder a las subvenciones.

En concreto, estas subvenciones podrán ser solicitadas por empresas, comercios, asociaciones y particulares que estén trabajando en la promoción del euskera, siempre que no estén incluidas en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y que cumplan los requisitos establecidos por la Ordenanza de Subvenciones aprobada por el Ayuntamiento de Oiartzun para la concesión de subvenciones y acrediten la realización de las actividades que se especifican en estas bases específicas.

 

Tercero. Cuantía de las subvenciones.

Par el pago de estas subvenciones están estipulados  60.140,00 euros en las siguientes partidas presupuesto municipal de 2019 del Ayuntamiento de Oiartzun:

Descripción del programa

Cuantía (2019)

Partida presupuestaria (2019)

Subvenciones para el aprendizaje y perfeccionamiento del euskera.

28.000,00 €

1 0701.480.335.00.01

Subvenciones para la realización de cursos organizados por la Universidad Vasca de Verano (UEU) para estudiantes y desempleados/as de Oiartzun

300,00 €

1 0701.481.335.00.06

Subvenciones para fomentar el uso del euskera en el ámbito socioeconómico

28.800,00 €

1 0701.481.335.00.04

Subvenciones a entidades que promuevan el euskera en el ámbito supramunicipal

3.040,00,€

1 0701.481.335.00.01

GUZTIRA:

60.140,00 €

 

 

Cuarto. Plazo y dónde presentar las solicitudes.

Las solicitudes para acceder a las subvenciones se dirigirán al órgano que realiza la convocatoria y deberá ser firmada por el beneficiario o persona que lo represente; adjuntando a la solicitud la documentación necesaria. Para ello, los plazos dispuestos serán slo siguientes:

Descripción del programa

Plazo de solicitud

Subvenciones para el aprendizaje y perfeccionamiento del euskera.

Cursos de invierno 2019-20:

 • Los inscritos al comienzo de curso: del 1 al 31 de octubre de 2019.
 • Los inscritos en el curso: del 22 de junio al 6 de julio de 2020.

Cursos de verano 2019-20: del 1 al 19 de octubre de 2020.

Subvenciones para la realización de cursos organizados por la Universidad Vasca de Verano (UEU) para estudiantes y desempleados/as de Oiartzun

Desde su publicación en el BOG hasta el 31 de diciembre de 2019

Subvenciones para fomentar el uso del euskera en el ámbito socioeconómico

Ayuda para la instalación de rótulos en euskera: desde su publicación en el BOG hasta el 31 de diciembre de 2019

Ayudas Plan OLA: desde su publicación en el BOG hasta el 29 de octubre de 2019

Ayudas proyecto LANIN: desde su publicación en el BOG hasta el 31 de diciembre de 2019

Subvenciones a entidades que promuevan el euskera en el ámbito supramunicipal

Desde su publicación en el BOG hasta el 30 de septiembre de 2019

 

Las solicitudes se presentarán en el Registro Municipal.