Kirol dirulaguntzak 2019: Kirol kluben eta elkarteen funtzionamendurako

Epea: EPEZ KANPO

HELBURUA

2019an zehar, Oiartzungo kirol-klub eta -elkarteen ohiko kirol jarduerak garatzeko, kirol modalitate bakoitzaren denboraldiak hartzen duen aldiaren arabera, norgehiagoka prozeduraren bidez, diruz laguntzea

PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA, LEKUA ETA MODUA

Eskaerak Udaleko Erregistro Nagusian aurkeztu behar dira Udalak horretarako jarriko dituen eskaera orrietan, dirulaguntza deialdi hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik 30 egun balioduneko epean aurkeztu beharko dira (MAIATZAREN 15ETIK EKAINAREN 25RA)

DIRU LAGUNTZEN ZENBATEKOA

Dirulaguntza hauek ordaintzeko, guztira, 54.000 € euroko izendapena eginda dago, Oiartzungo Udalaren 2019 urteko aurrekontuko 1 1102.481.341.00.02.2019 zenbakidun partidaren  kontura.

DEIALDIAREN ARAUDIA

Kirol dirulaguntzak 2019: Kirol kluben eta elkarteen funtzionamendurako

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

KONTAKTUA

Oiartzungo Udala
Gazteria eta Kirola Saila
Done Eztebe Plaza 1, behea
kirola@oiartzun.eus
943 49 01 42


OBJETIVO

Concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Oiartzun, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a clubes y asociaciones deportivas de Oiartzun para el desarrollo de su funcionamiento ordinario

PLAZO, MODO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

El plazo para presentar solicitudes será de 30 días hábiles contados a partir de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES

Para el pago de estas ayudas económicas existe una consignación total de 54.000 € euros, a cuenta de la partida número 1 1102.481.341.00.02.2019 del presupuesto del Ayuntamiento de Oiartzun para 2019.

NORMATIVA DE LA CONVOCATORIA

Subvenciones en materia de deportes 2019: Para el funcionamiento de clubes y asociaciones deportivas

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

CONTACTO

Ayuntamiento de Oiartzun
Departamento de Juventud y Deportes
Done Eztebe Plaza 1, behea
kirola@oiartzun.eus
943 49 01 42