2018-2019 ikasturtean Oiartzungo ikastetxe edo guraso elkarteek antolatutako hezkuntza arautuz kanpoko ekintzak sustatzeko dirulaguntzak

Epea: EPEZ KANPO

HELBURUA

2018-2019 ikasturtean Oiartzungo ikastetxe edo guraso elkarteek antolatutako hezkuntza arautuz kanpoko ekintzak sustatzea.

Bi dirulaguntza mota arautzen ditu ebazpen honek:

 • Ikastetxe edo guraso elkarteek antolatutako hezkuntza arautuz kanpoko jarduera programa, ikastaro edo tailerrak.
 • Ikasturte amaierako jaialdien antolaketarako dirulaguntzak.

PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA, LEKUA ETA MODUA

Eskaerak Udaleko Erregistro Nagusian aurkeztu behar dira Udalak horretarako jarriko dituen eskaera orrietan, dirulaguntza deialdi hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita hilabete bateko epean aurkeztu beharko dira.

DIRU LAGUNTZEN ZENBATEKOA

 • Ikastetxe edo guraso elkarteek antolatutako hezkuntza arautuz kanpoko jarduera programa, ikastaro edo tailerrak: Dirulaguntza hauek ordaintzeko, guztira, 10000 € euroko izendapena eginda dago, Oiartzungo Udalaren 2019 urteko aurrekontuko 1 0602.481.326.00.01.2019 eta 1 0603.481.326.00.01.2019 zenbakidun partiden  kontura.
 • Ikasturte amaierako jaialdien antolaketarako dirulaguntzak: dirulaguntza hauek ordaintzeko, guztira, 3500 € euroko izendapena eginda dago, Oiartzungo Udalaren 2019 urteko aurrekontuko 1 0602.481.326.00.01.2019 eta 1 0603.481.326.00.01.2019 zenbakidun partiden  kontura.

Diru laguntza hauekin ekitzaren aurrekontuaren %100 lagundu ahal izango da, baina zenbatekoak ezin du inola ere gainditu diruz lagundutako jardueraren kostua, ez berak bakarrik, ez beste diru laguntza, bestelako laguntza, sarrera edo baliabide batzuekin batera.

DEIALDIAREN ARAUDIA

Ikastetxe edo guraso elkarteek antolatutako hezkuntza arautuz kanpoko ekintzak sustatzeko laguntzen oinarria.

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

 1. Eskaera orokorra. (PDF)
 2. Erakunde eskatzailearen pertsona arduradunaren edo ordezkariaren NANaren fotokopia.
 3. Erakunde eskatzailearen IFZaren fotokopia, hala badagokio.
 4. Eskaera egiten duen elkarte, erakundeak edo interesatuak kontu korronte bat ireki duela egiaztatzen duen banketxearen edo aurrezki kutxaren ziurtagiria.
 5. Diruz lagundu izan nahi duen proiektuaren, jardueraren edo programaren txosten originala, erakunde eskatzailearen organo eskudunak onartua.
 6. Programaren gastuen (kontzeptua eta zenbatekoa) eta sarreren (jatorria eta zenbatekoa) aurrekontua.
 7. Zinpeko aitorpena (PDFDOC)

KONTAKTUA

Kultura Saila, Donibane kalea 11, bibliotekako 2. solairua (08:00-14:30).

kultura@oiartzun.eus

943 49 10 34


OBJETIVO

Promocionar actividades de educación no reglada, organizadas por centros escolares o asociaciones de madres y padres de Oiartzun, en el curso 2018-2019.

Concretamente, existen dos tipos de subvenciones:

 • Programas de actividades, cursos o talleres de educación no reglada organizados por centros escolares o asociaciones de madres y padres.
 • Subvenciones para organizar fiestas de fin de curso.

PLAZO, MODO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes se deberán presentar en el registro general del ayuntamiento mediante los formularios dispuestos para ello, en un plazo de un mes, a partir de la fecha siguiente a la de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES

 • Programas de actividades, cursos o talleres de educación no reglada organizados por centros escolares o asociaciones de madres y padres: La asignación total para el pago de las subvenciones es de 10.000 euros, a cargo de las partidas número 1 0602.481.326.00.01.2019 y 1 0603.481.326.00.01.2019 del presupuesto para el ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Oiartzun.
 • Subvenciones para organizar fiestas de fin de curso: La asignación total para el pago de las subvenciones es de 3.500 euros, a cargo de las partidas número 1 0602.481.326.00.01.2019 y 1 0603.481.326.00.01.2019 del presupuesto para el ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Oiartzun.

Con estas ayudas se podrá subvencionar el 100% de la actividad, pero la cuantía de la ayuda no podrá superar en ningún caso el coste total de la actividad, ni únicamente con esta ayuda ni con otras ayudas o ingresos.

NORMATIVA DE LA CONVOCATORIA

Normativa

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

 1. Formulario de petición general. (PDF)
 2. Fotocopia del DNI de la persona responsable o representante de la entidad solicitante. 
 3. Fotocopia, en su caso, del NIF de la entidad solicitante
 4. Acreditación de la titularidad de la cuenta corriente.
 5. Original del proyecto, actividad o programa que se pretende sea subvencionado, aprobado por el órgano competente de la entidad solicitante.
 6. Presupuesto de gastos (conceptos e importes) y de ingresos (procedencia e importe) del programa.
 7. Declaración jurada  (PDFDOC)

CONTACTO

Kultura Saila, Donibane kalea 11, bibliotekako 2. solairua (08:00-14:30).

kultura@oiartzun.eus

943 49 10 34