(EBAZPENA) 2019an Oiartzunen aurreikusitako kultur ekitaldiak antolatzeko diru laguntzak

Epea: 2019ko urtarrilaren 1etik 31ra

EBAZPENA

Dirulaguntzen ebazpena

HELBURUA

Oiartzunen aurreikusitako kultur ekitaldiak antolatzen dituzten herri eragileei, norgehiagoka prozeduraren bidez, diru laguntzak ematea.

PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA, LEKUA ETA MODUA

Eskaerak Udaleko Erregistro Nagusian aurkeztu behar dira Udalak horretarako jarriko dituen eskaera orrietan, 2019ko urtarrilaren 1etik 31ra.

DIRU LAGUNTZEN ZENBATEKOA

Diru laguntza hauek ordaintzeko, guztira, 43250 € euroko izendapena eginda dago, Oiartzungo Udalaren 2019 urteko aurrekontuko 1 0801.481.334.00.01.2019 zenbakidun partidaren  kontura.

Diru laguntza hauekin ekitzaren aurrekontuaren %100 lagundu ahal izango da, baina zenbatekoak ezin du inola ere gainditu diruz lagundutako jardueraren kostua, ez berak bakarrik, ez beste diru laguntza, bestelako laguntza, sarrera edo baliabide batzuekin batera.

DEIALDIAREN ARAUDIA

Ohiko kultur ekitaldiak antolatzeko diru laguntzen oinarriak.

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

 1. Eskaera orokorra. (PDF)
 2. Erakunde eskatzailearen pertsona arduradunaren edo ordezkariaren NANaren fotokopia.
 3. Erakunde eskatzailearen IFZaren fotokopia, hala badagokio.
 4. Eskaera egiten duen elkarte, erakundeak edo interesatuak kontu korronte bat ireki duela egiaztatzen duen banketxearen edo aurrezki kutxaren ziurtagiria.
 5. Diruz lagundu izan nahi duen proiektuaren, jardueraren edo programaren txosten originala, erakunde eskatzailearen organo eskudunak onartua. (PDFDOC)
 6. Programaren gastuen (kontzeptua eta zenbatekoa) eta sarreren (jatorria eta zenbatekoa) aurrekontua. (PDFDOC)
 7. Zinpeko aitorpena (PDFDOC)

KONTAKTUA

Kultura Saila, Donibane kalea 11, bibliotekako 2. solairua (08:00-14:30).

kultura@oiartzun.eus

943 49 10 34


OBJETIVO

Conceder subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las entidades organizadoras de actividades culturales previstas para el año 2019

PLAZO, MODO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes se deberán presentar en el registro general del ayuntamiento mediante los formularios dispuestos para ello, del 1 al 31 de enero.

CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES

Para subvencioner estas actividades, se han consignado 43250€ en la partida 1 0801.481.334.00.01.2019 del presupuesto del Ayuntamiento de Oiartzun del 2019.

Con estas ayudas se podrá subvencionar el 100% de la actividad, pero la cuantía de la ayuda no podrá superar en ningún caso el coste total de la actividad, ni únicamente con esta ayuda ni con otras ayudas o ingresos.

NORMATIVA DE LA CONVOCATORIA

Subvenciones para organizar actividades culturales previstas en 2019.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

 1. Formulario de petición general. (PDF)
 2. Fotocopia del DNI de la persona responsable o representante de la entidad solicitante. 
 3. Fotocopia, en su caso, del NIF de la entidad solicitante
 4. Acreditación de la titularidad de la cuenta corriente.
 5. Original del proyecto, actividad o programa que se pretende sea subvencionado, aprobado por el órgano competente de la entidad solicitante. (PDFDOC)
 6. Presupuesto de gastos (conceptos e importes) y de ingresos (procedencia e importe) del programa. (PDFDOC)
 7. Declaración jurada  (PDFDOC)

CONTACTO

Kultura Saila, Donibane kalea 11, bibliotekako 2. solairua (08:00-14:30).

kultura@oiartzun.eus

943 49 10 34